Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Voľné pracovné miesta

Zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v § 84 ukladá škole alebo školskému zariadeniu príp. zriaďovateľovi ako zamestnávateľovi povinnosť zverejňovať informácie o voľných pracovných miestach pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov na webovom sídle školy, webovom sídle zriaďovateľa školy (ak ho má zriadené), a následne odoslať túto informáciu príslušnému regionálnemu úradu školskej správy v sídle kraja na zverejnenie na jeho webovom sídle. Žiadosť o zverejnenie zasielajte na adresu: jan.polak@russ-za.sk
 

  • Názov školy alebo školského zariadenia
  • Adresa sídla školy alebo školského zariadenia
  • Kontakty na zodpovednú osobu
  • Voľná pracovná pozícia
  • Kvalifikačné predpoklady
  • Predpokladaný dátum prijatia

V prípade záujmu zamestnávateľa zverejňujeme aj informácie o voľných pracovných miestach ostatných (tzv. prevádzkových) zamestnancov.
Žiadosti budú zverejnené na webovom sídle RÚŠS v Žiline 2 mesiace.