Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Školský psychológ (Martin)

Pracovná  ponuka:

Názov školy:

Špeciálna základná škola

Adresa sídla školy :

Ul.P.Mudroňa 46, Martin

Kontakty na zodpovednú osobu:

spzmt@spzmt.sk, 0911413404

 

Voľná pracovná pozícia:

•    školský psychológ ( 0,5 úväzku)

 

Kvalifikačné predpoklady:

V zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných

zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky č.

1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných

zamestnancoch. Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore

psychológia.

 

Nástupný plat:

V zmysle zákona 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zákonov a v znení

neskorších predpisov v závislosti od dĺžky započítanej praxe a

zariadenia do príslušného kariérového stupňa

 

Iné požiadavky:

Žiadosť o prijatie do zamestnania, štruktúrovaný životopis, doklady o

ukončenom vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle

zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov Čestné vyhlásenie o

bezúhonnosti, zdravotná spôsobilosť.

 

Termín doručenia žiadosti:

Do 10.08  2024

Predpokladaný dátum prijatia:

1. september 2024