Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Školský psychológ (Žilina)

 

Riaditeľka

 

 Základnej školy, Slovenských dobrovoľníkov 122/7, Žilina

oznamuje

 

  voľné pracovné miesto

 

Pracovná pozícia: školský psychológ

termín nástupu:   od 1.9.2024

pracovný pomer: doba určitá od 1.9.2024 do 31.8 2025 v rámci projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov 3

druh pracovného úväzku: polovičný

pracovná doba: po dohode so zamestnávateľom

miesto výkonu práce: Základná škola Slovenských dobrovoľníkov 122/7, Žilina-Budatín

mzda: v súlade so Zákonom č. 553/2003 Z.z. Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Predpoklady na výkon pracovnej činnosti :

a) kvalifikačné predpoklady  Zákon č. 138/2019 o pedagogických zamestnancoch a o odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 173/2023 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancoch

b) bezúhonnosť § 15

c) zdravotná spôsobilosť § 16

d) ovládanie štátneho jazyka § 17

e) stupeň vzdelania – vysokoškolské druhého stupňa

 

ďalšie  požiadavky:

Znalosť práce s PC (Word, Power point, Excel, internet)

Flexibilita, kreativita

Komunikatívnosť, zodpovednosť, samostatnosť

Príjemné vystupovanie

Prax v obore vítaná

 

 

 

 

Náplň práce

 1. vykonáva odborné činnosti v rámci orientačnej psychologickej diagnostiky, individuálneho,  skupinového  alebo  hromadného  psychologického  poradenstva,  psychoterapie,  prevencie  a  intervencie  k  deťom  a  žiakom  s  osobitným  zreteľom  na  proces  výchovy  a  vzdelávania  v  ZŠ a stredných školách vo svojej územnej pôsobnosti,
 2. poskytuje individuálne a skupinové psychologické služby, poradenstvo a konzultácie  v procese  výchovy a vzdelávania deťom, žiakom, zákonným zástupcom,  inkluzívnemu tímu školy, pedagogickým zamestnancom základný, stredných škôl vo svojej územnej pôsobnosti,
 3. uskutočňuje odbornú psychologickú starostlivosť žiakom s ťažkosťami v učení a v správaní, zdravotne znevýhodneným žiakom a žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia,
 4. aktívne sa podieľa na preventívnych aktivitách v rámci plánu činnosti SŠ, ZŠ, 
 5. spolupodieľa sa na vytváraní, aktualizácii, inovácii IVVP pre žiakov so ŠVVP, následne sa podieľa na jeho aplikácii v praxi
 6. zúčastňuje sa zápisu žiakov do 1. ročníkov a metodicky usmerňuje prípadné nedostatky, upozorňuje na integráciu zdravotne oslabených žiakov a ich dokumentáciu a následne odporúča zákonnému zástupcovi dieťaťa odborné vyšetrenie v príslušnom centre výchovného poradenstva a prevencie,
 7. poskytuje individuálnu a skupinovú psychologickú starostlivosť žiakom v krízových sociálnych a životných situáciách v súvislosti s drogovou závislosťou a inými sociálno-patologickými javmi,
 8. aktívne spolupracuje s odbornými zamestnancami centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a pripravuje podklady potrebné k vyšetreniu žiaka, v ktorej pôsobí,
 9. systematicky sa vzdeláva a sleduje nové prístupy a trendy v odborných oblastiach súvisiacich s náplňou, poslaním a koncepciou školy,
 10. spolupráca, podieľanie sa na vypracovaní akčného plánu/akčných plánov pre inkluzívne vzdelávanie
 11. vedie presnú evidenciu riešených prípadov v rámci individuálnej a skupinovej činnosti
 12. zachováva mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri vykonávaní prác vo verejnom záujme.

 

 

 

 

Základná škola, Slovenských dobrovoľníkov 122/7, Žilina

Ul. Slovenských dobrovoľníkov 122/7

010 03 Žilina – Budatín

 

e-mail: zsbudatin@zsbudatin.sk

 

Uchádzači, ktorí spĺňajú požiadavky môžu zasielať  svoj motivačný list, profesijný životopis, súhlas so spracovaním osobných údajov a doklad o dosiahnutom vzdelaní poštou, elektronickou poštou alebo osobne do 26.7.2024.  Uchádzači budú prizývaní na pohovor priebežne telefonicky alebo elektronickou poštou.