Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Vychovávateľ/ka v ŠKD (Žilina)

vyhlasuje voľnú pracovnú  pozíciu:

 

Vychovávateľ v ŠKD

           

            Termín nástupu:  1.9.2023

 

            Pracovné podmienky :  pracovný pomer  37,5 hodín týždenne

 

            Kvalifikačné požiadavky na pracovnú pozíciu:

 • spĺňa kvalifikačné predpoklady podľa vyhlášky 1/2020 Z.z. MŠVVaŠ SR o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov, príloha č. 3 k vyhláške 1/2020 Z.z. 1. diel
 • prax odborného zamestnanca v školskom zariadení  v škole pre žiakov so zdravotným znevýhodnením popri dodržaní kvalifikačného predpokladu podľa Prílohy č. 3 k vyhláške č. 1/2020 Z.Z.
 • odborné poznatky z oblasti špeciálnej pedagogiky (absolvovanie kurzov, certifikovaných školení a pod. zameraných na jednotlivcov so zdravotným znevýhodnením a ich rodiny),
 • organizačné schopnosti
 • bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, samostatnosť, zodpovednosť
 • prehľad v platnej legislatíve a schopnosť aplikovať ich na podmienky školy

Náplň práce:

 • vykonávať v čase mimo vyučovania výchovno-vzdelávaciu činnosť s orientáciou na individuálny prístup k deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami tak , aby sa rozvíjala celá osobnosť dieťaťa,
 •  pri rozvoji tvorivých schopností a zručností detí uplatňovať tvorivo humanistický prístup, ako i špeciálne výchovno-vzdelávacie metódy,
 • špeciálno-pedagogickú diagnostiku zameriavať na objektívne hodnotenie dosiahnutej úrovne školských vedomostí a spôsobilostí.

Platové podmienky: v hrubom, v rozpätí 989,00-1352,00 Eur, zvýšený podľa platnej legislatívy v závislosti od dosiahnutého  vzdelania a započítanej praxe

 

Požadované doklady: -    žiadosť o prijatie do zamestnania

 • štrukturovaný životopis
 • fotokópie dokladov  o ukončenom vzdelaní
 • súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle nového  zákona
 • odpis z registra trestov

Podanie žiadosti:

            Špeciálna základná škola s materskou školou

            J. Vojtaššáka 13, 010 08 Žilina,  Email: szsza@szsza.sk,    

            kontakt: 0911 932 373

 

Prijímanie žiadosti : do   15.5.2023