Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Logopéd (Žilina)

Špeciálna základná škola s materskou školou
Jána Vojtaššáka 13, 010 08 Žilina

vyhlasuje voľnú pracovnú  pozíciu:

 

Logopéd

           

            Termín nástupu:  1.9.2023

 

            Pracovné podmienky :  pracovný pomer  37,5 hodín týždenne

 

 

            Kvalifikačné požiadavky na pracovnú pozíciu:

 • spĺňa kvalifikačné predpoklady podľa vyhlášky 1/2020 Z.z. MŠVVaŠ SR o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov, príloha č. 13 k vyhláške 1/2020 Z.z.
 • prax odborného zamestnanca v školskom zariadení  v škole pre žiakov so zdravotným znevýhodnením popri dodržaní kvalifikačného predpokladu podľa Prílohy č. 13 k vyhláške č. 1/2020 Z.Z.
 • odborné poznatky z oblasti špeciálnej pedagogiky – logopédie (absolvovanie kurzov, certifikovaných školení a pod. zameraných na jednotlivcov so zdravotným znevýhodnením a ich rodiny),
 • organizačné schopnosti
 • bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, samostatnosť, zodpovednosť
 • prehľad v platnej legislatíve a schopnosť aplikovať ich na podmienky školy

Náplň práce:

 • vykonáva logopedickú diagnostiku a poskytuje intervenciu a poradenstvo deťom a žiakom s narušenou komunikačnou schopnosťou,
 • poskytuje logopedické poradenstvo zákonným zástupcom, pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom

 

Platové podmienky: min.1240,00 Eur, zvýšený podľa platnej legislatívy v závislosti od dosiahnutého  vzdelania a započítanej praxe

 

Požadované doklady: -    žiadosť o prijatie do zamestnania

 • štrukturovaný životopis
 • fotokópie dokladov  o ukončenom vzdelaní
 • súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle nového  zákona
 • odpis z registra trestov

 

Podanie žiadosti:

            Špeciálna základná škola s materskou školou

            J. Vojtaššáka 13, 010 08 Žilina,  Email: szsza@szsza.sk,      kontakt: 0911 932 373