Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Slobodný prístup k informáciám

Poskytovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám

 

Regionálny úrad školskej správy v Žiline (ďalej len „regionálny úrad“) ako povinná osoba zabezpečuje poskytovanie informácií v zmysle zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) každému, kto o ne požiada. Zabezpečenie a spôsob poskytovania informácií je upravené Smernicou č.1/2023 zo dňa 1. marca 2023, ktorou sa upravuje postup zamestnancov regionálneho úradu pri poskytovaní informácií podľa zákona.

Regionálny úrad neposkytuje tretím osobám osobné údaje žiadateľa, ani ich inak nezverejňuje, čím je zabezpečená ochrana osobných údajov v zmysle zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Žiadosti o poskytnutie informácií podľa zákona sú vybavované v zmysle § 17 ods.1 v lehote najneskôr do 8 pracovných dní.  Podľa §17 ods. 2 zákona môže byť zo závažných dôvodov lehota predĺžená o najviac 8 pracovných dní a o 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme podľa § 16 ods. 2 písm. a) zákona.
Žiadosti, ktoré nemajú charakter informácie podľa zákona (povinná osoba nemá požadovanú informáciu k dispozícii, resp. ju musí vytvárať) sú vybavené listom s oznámením, že žiadosť nespadá pod režim zákona o slobode informácií.

Zákon o slobode informácií neukladá povinnej osobe povinnosť vytvárať na základe žiadosti žiadateľov informácie, ktoré v momente podania žiadosti neexistujú. Povinná osoba nie je povinná robiť s informáciami, ktoré už má k dispozícii. Operácie, ktoré by viedli ku vzniku informácií, ktoré boli síce požadované žiadateľom, avšak ktoré v momente podania žiadosti ešte neexistovali. Inými slovami, povinná osoba nie je na základe žiadosti o informácie povinná spracovávať už existujúce informácie takým spôsobom, že sa z nich po spracovaní stanú kvalitatívne odlišné resp. nové informácie.

Pokiaľ regionálny úrad nemá požadované informácie k dispozícii a má vedomosť o tom, kde možno požadovanú informáciu získať, postúpi žiadosť do piatich dní odo dňa doručenia žiadosti povinnej osobe, ktorá má požadované informácie k dispozícii, inak žiadosť odmietne rozhodnutím (§ 18 zákona). Postúpenie žiadosti regionálny úrad bezodkladne oznámi žiadateľovi. Regionálny úrad podľa zákona poskytuje výlučne informácie, ktoré má k dispozícii.

Proti rozhodnutiu regionálneho úradu o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti podľa § 17 zákona. Odvolanie sa podáva regionálnemu úradu, ktorý o odvolaní rozhodne v lehote do 15 dní od jeho doručenia.

Kontakt:
Regionálny úrad školskej správy v Žiline, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina

Telefón: 041/3226704, 0917 687 583

E-mail: lucia.kyselova@russ-za.sk