Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Vychovávateľ/ka v CVČ (Kysucké Nové Mesto)

Centrum voľného času, Komenského 1163/40, Kysucké Nové Mesto prijme do pracovného pomeru na pracovnú pozíciu vychovávateľka  s nástupom od 1.9.2023.

Názov a adresa zamestnávateľa:

Centrum voľného času, Komenského 1163/40, Kysucké Nové Mesto

Požiadavky na zamestnanca:

Kvalifikačné predpoklady a osobitný kvalifikačný predpoklad:
- kvalifikačné predpoklady pre výkon pedagogickej činnosti pre príslušný druh a typ školy v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 1/2020 MŠVVaŠ, ktorým sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady pre výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii pedagogického zamestnanca, v platnom znení

Vzdelanie:  úplné stredné odborné vzdelanie – vychovávateľstvo, vysokoškolské vzdelanie - učiteľstvo/vychovávateľstvo

Bezúhonnosť

Zdravotná spôsobilosť

Ovládanie štátneho jazyka

Zoznam vyžadovaných dokladov:

- písomná žiadosť o prijatie do zamestnania,

- štruktúrovaný životopis,

- kópia dokladu, prípadne dokladov o vzdelaní,

- podľa  § 15 a/  ods. 7 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uchádzač o výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca preukazuje čestným vyhlásením

a) bezúhonnosť,

b) skutočnosť, že voči jeho osobe nie je vznesené obvinenie, a

c) skutočnosť, že na jeho osobu nie je podaná obžaloba.

- súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným miestom:

- znalosť práce s PC, samostatnosť, spoľahlivosť, flexibilita, kreativita,  zodpovednosť, aktívne plnenie úloh, komunikačné a organizačné schopnosti

 

Pracovný pomer: na dobu určitú so skúšobnou dobou /3 mesiace/, rozsah úväzku 100 %

Platové podmienky: Platové podmienky sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov vo výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov v nadväznosti na zákon č. 138/2019 Z. z.. Základný tarifný plat bude stanovený podľa dosiahnutého stupňa vzdelania a odpracovaných rokov.

Požadované doklady posielajte na adresu:

Centrum voľného času

Komenského 1163/40

024 01 Kysucké Nové Mesto

e-mail:   cvcknm@cvcknm.sk

tel. číslo:  0911383140

Ukončenie výberu:  21.8.2023  o 16:00 hod