Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Výberové konanie na riaditeľa/ku ZŠ s MŠ (Lietavská Svinná – Babkov)

Obec Lietavská Svinná - Babkov

podľa ustanovenia § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a
§ 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

 

v y h l a s u j e

 

výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/ky školy:

 

Základná škola s materskou školou Lietavská Svinná – Babkov

 

Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky:

  • kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii a podkategórii pedagogického zamestnanca (v zmysle § 11 a 12 zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 173/2023 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov)
  • splnenie podmienky zaradenia do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec
  • minimálne päť rokov výkonu pedagogickej činnosti ku dňu uskutočnenia výberového konania
  • bezúhonnosť
  • zdravotná spôsobilosť
  • ovládanie štátneho jazyka
  • predloženie návrhu koncepcie rozvoja školy

Zoznam požadovaných dokladov:

 

· písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania

· kópie dokladov o vzdelaní (prosíme predložiť aj maturitné vysvedčenie)

· doklad potvrdzujúci splnenie podmienky zaradenia do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec (v zmysle § 29 ods. 2 a 3 zákona č. 138/2019 Z.z.)

· potvrdenie o dĺžke pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca (vo forme uvedenej v § 4 ods. 1 vyhlášky č. 173/2023 Z.z.)

· profesijný štruktúrovaný životopis (s uvedením kontaktných údajov)

· písomný návrh koncepcie rozvoja predmetnej školy (v rozsahu maximálne 4 strany)

· čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon pedagogickej činnosti

· čestné vyhlásenie o splnení predpokladu bezúhonnosti (naformulované podľa § 15a ods. 7 zákona č. 138/2019 Z.z.)

· čestné vyhlásenie o tom, že kandidát nebol odvolaný z funkcie podľa § 3 ods. 7 písm. a) c) a e) alebo ods. 8 písm. c) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

· súhlas uchádzača so spracovaním a použitím osobných údajov na  účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní

Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi doručte

do 12.07.2024 na adresu:

Obecný úrad Lietavská Svinná – Babkov, Lietavská Svinná 160, 013 11 Lietavská Lúčka.

(Pri zaslaní poštou je rozhodujúcim dátum podania na odtlačku poštovej pečiatky).

Obálku označte heslom „VK riaditeľ ZŠ s MŠ Lietavská Svinná - Babkov - NEOTVÁRAŤ“.

Termín a miesto výberového konania budú prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, oznámené písomne radou školy. Uchádzači, ktorí nesplnia podmienky, nebudú zaradení do výberového konania a predložené materiály im budú vrátené.

Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania je 29.07.2024. Predpokladaný nástup do zamestnania je k 01.08.2024.

 

Ďalšie informácie:

Obecný úrad Lietavská Svinná - Babkov, Lietavská Svinná 160, 013 11 Lietavská Lúčka, tel. č.: 041/568 8615, e-mail: obec@obeclietsvinnababkov.info

 

V Lietavskej Svinnej - Babkove dňa 28.06.2024

 

 

 

 

 

                                                                                                ------------------------------------------------

                                                                                                               Vladimír Jamečný

                                                                                                                   starosta obce