Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Výberové konanie na riaditeľa/ku ZŠ s MŠ, Chlebnice

OBEC CHLEBNICE

Chlebnice 186, 027 55Č: 199/2023-25                                                                                                      v Chlebniciach  dňa 24.03.2023

 

 

v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 zákona 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlasuje

 

v ý b e r o v é     k o n a n i e

 

na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou Jozefa Ligoša, Chlebnice 134, 027 55 Dlhá nad Oravou s predpokladaným nástupom  01.07. 2023.

 

Kvalifikačné predpoklady:

 • kvalifikačné predpoklady pre výkon pedagogickej činnosti pre príslušný druh a typ školy v zmysle § 39 ods.3, zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 1/2020 MŠVVaŠ, ktorým sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady pre výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii pedagogického zamestnanca.

Ďalšie požiadavky:

 • najmenej 5 rokov pedagogickej praxe § 3, ods..5 zákona č. 596/2003 Z.z
 • bezúhonnosť § 15 ods.1, zákona č.138/2019 Z.z
 • zdravotná spôsobilosťna výkon funkcie § 16 ods.1 a2, zákona č.138/2019 Z.z
 • znalosť školskej, ekonomickej a pracovnoprávnej legislatívy základnej školy s právnou subjektivitou
 • ovládanie štátneho jazyka§ 17 ods.1 a2, zákona č.138/2019 Z.z
 • splnenie podmienky neodvolania z funkcie riaditeľa z dôvodov podľa § 3, ods. 7 pis. a), c) a e), alebo ods. 8 pism. c) zákona 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých predpisov.

Zoznam požadovaných dokladov k prihláške do výberového konania:

 • písomná prihláška do výberového konania
 • doklady o dosiahnutom vzdelaní (overená fotokópia),
 • potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxi
 • profesijný štruktúrovaný životopis
 • lekárske potvrdenie o telesnej a zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti
 • písomný návrh koncepčného zámeru rozvoja školy (rozsah max. 4 strany A4)
 • ďalšie doklady preukazujúce špeciálne znalosti alebo osobnostné predpoklady
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti v zmysle §15 zákona č. 138/2019 Z.z.
 • čestné vyhlásenie o tom že kandidát nebol odvolaný z funkcie podľa § 3, ods. 7 pis. a), c) a e), alebo ods. 8 pism. c) zákona 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých predpisov.
 • súhlas so spracovávaním osobných údajov pre účely výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Platové podmienky:

V zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Zaradenie od 7-9 triedy v závislosti od vzdelania.

Prihlášky do výberového konania  žiadame zaslať najneskôr do 28. apríla 2023 (pri zaslaní poštou je rozhodujúcim dátum podania na odtlačku poštovej pečiatky) na adresu:

 

Obec Chlebnice

Obecný úrad č.186

027 55 Dlhá nad Oravou

 

alebo osobne do podateľne Obce Chlebnice 186, 027 55 v zatvorenej obálke. Na obálke uviesť heslo: VK – riaditeľ ZŠ s MŠ Jozefa Ligoša Chlebnice– neotvárať!

Termín, čas a miesto výberového konania bude oznámené písomne najmenej  7 dní  pred jeho uskutočnením každému uchádzačovi, ktorý splní podmienky ( § 5, ods. 5  zákona č. 552/2003 Z.z).

 

 

                                                                                  ................................................................

                                                                                                 Ing. Anton Staš

                                                                                        Starosta Obce Chlebnice