Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Výberové konanie na riaditeľa/ku MŠ (Žilina)

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VÝBEROVÉHO KONANIA

 

Mesto Žilina na základe ustanovenia § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

 

vyhlasuje

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky

 

Materskej školy, Trnavská 2993/21, 010 08 Žilina.

 

Požadované predpoklady na výkon pracovnej činnosti a iné kritériá a požiadavky:

 • kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii a podkategórii pedagogického zamestnanca podľa § 11, § 12 a § 39 ods. 3 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona č. 138/2019 Z. z.“) a podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
 • splnenie podmienky zaradenia do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec
 • najmenej 5 rokov výkonu pedagogickej činnosti ku dňu uskutočnenia výberového konania podľa § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • bezúhonnosť podľa § 15 ods. 1 zákona č. 138/2019 
 • čestné vyhlásenie o neodvolaní z funkcie riaditeľa školy v zmysle § 3 ods. 7 písm. a), c) a e) a ods. 8 písm. c) zákona č. 596/2003 Z.z.
 • zdravotná spôsobilosť na výkon funkcie podľa §16 ods. 1 a 2 zákona č. 138/2019
 • ovládanie štátneho jazyka podľa § 17 ods. 1 a 2 zákona č. 138/2019
 • znalosť legislatívy v oblasti školstva
 • práca s počítačom (internet, word, excel)
 • riadiace a organizačné schopnosti

 

Doklady požadované k prihláške na výberové konanie:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
 • overené doklady o vzdelaní
 • profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením kontaktných údajov
 • návrh koncepcie rozvoja materskej školy (cca 4 strany)
 • preukázanie zdravotnej spôsobilosti pre výkon funkcie
 • potvrdenie o dĺžke pedagogickej  činnosti
 • čestné vyhlásenie o splnení predpokladu bezúhonnosti podľa § 15 ods. 1 zákona č. 138/2019
 • čestné vyhlásenie o neodvolaní z funkcie riaditeľa školy v zmysle § 3 ods. 7 písm. a), c) a e) a ods. 8 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z.
 • súhlas so spracovaním a použitím osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

 

 

 

 

Doplňujúce informácie pre uchádzačov:

Funkčné obdobie riaditeľa školy je päťročné.

Výberovou komisiou je rada školy.

Výška a zloženie funkčného platu bude stanovená a oznámená podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

 

Písomnú žiadosť a požadované doklady zaslať alebo osobne odovzdať v podateľni:

Mestský úrad Žilina – odbor školstva, mládeže a športu, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina

Obálku viditeľne označiť heslom: „Výberové konanie MŠ, Trnavská 2993/21, 010 08 Žilina - neotvárať!“

 

Termín uzávierky prihlášok je 15. júl 2024 do 11:30 hod.

 

 

Termín výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, oznámený písomne.

 

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú podmienky výberového konania.

 

 

V Žiline dňa 24.06.2024