Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Výberové konanie na riaditeľa/ku MŠ, Ružomberok


Naše číslo: KPRE-4300-1/2022-TP


VYHLÁSENIE VÝBEROVÉHO KONANIA
 

Mesto Ružomberok, v zastúpení primátorom mesta, vypisuje v súlade s § 5 ods. 3 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov vyhlasuje

 

výberové konanie na vymenovanie riaditeľa/-ky Materskej školy,

Klačno 4/2201, Ružomberok

 

Kvalifikačné predpoklady:

 • splnenie kvalifikačných predpokladov na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii pedagogického zamestnanca,
 • prax min. 5 rokov, pedagogická.

Ďalšie požiadavky a kritéria:

 • občianska bezúhonnosť v zmysle § 15 zákona č. 138/2019,
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 • zdravotná spôsobilosť podľa § 16 zákona č. 138/2019,
 • absolvovanie funkčného vzdelávania podľa § 47 a § 89 zákona č. 138/2019,
 • znalosť platných právnych predpisov potrebných pre výkon funkcie,
 • osobnostné a morálne predpoklady,
 • manažérske, organizačné a komunikačné schopnosti, zvládanie záťažových situácií,
 • ovládanie práce s počítačom.

Požadované doklady:

 1. prihláška do výberového konania,
 2. motivačný list,
 3. overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
 4. profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením celkovej doby dosiahnutej praxe,
 5. písomné čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na prácu, ktorú má vykonávať,
 6. návrh koncepcie rozvoja školy,
 7. písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti a predložených dokladoch,
 8. údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov (v zmysle §10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)
 9. písomný súhlas s použitím osobných údajov pre potreby výberového konania.

 

Prihlášky s požadovanými dokladmi v zalepenej obálke s označením:

 

Výberové konanie – riaditeľ MŠ – Neotvárať“

je potrebné doručiť do 30. júna 2022 na adresu:

Mestský úrad Ružomberok, Nám. A. Hlinku 1, 034 01  Ružomberok

 

Termín a miesto výberového konania oznámi rada školy prihláseným uchádzačom, ktorí splnia podmienky zaradenia do výberového konania, najmenej 7 dní pred dňom konania výberového konania.

 

Predpokladaný nástup do zamestnania je 01.08.2022.

                                         

V Ružomberku 06.06.2022.

 

 

                                                                                     MUDr. Igor Čombor, PhD.

       primátor mesta