Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

UZNÁVANIE DOKLADOV O VZDELANÍ NA ÚČELY POKRAČOVANIA V ŠTÚDIU

O uznaní dokladu o ukončení štúdia, ktorým je vysvedčenie s doložkou, vysvedčenie o maturitnej skúške a vysvedčenie o záverečnej skúške, vydaného školou zriadenou iným štátom na území Slovenskej republiky so súhlasom zastupiteľského úradu iného štátu alebo uznanou školou v inom členskom štáte alebo v treťom štáte na účely pokračovania v štúdiu rozhoduje regionálny úrad školskej správy v súlade s o zákonom č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Proces uznávania za účelom pokračovania v štúdiu sa delí podľa stupňa dosiahnutého vzdelania a podľa toho, či je v prípade daného štátu Slovenská republika viazaná medzinárodnou zmluvou o vzájomnom uznávaní rovnocennosti druhov dokladov o vzdelaní.

Regionálny úrad školskej správy posúdi žiadosť do 30 dní od doručenia žiadosti. Ak žiadosť nemá predpísané náležitosti, regionálny úrad školskej správy konanie preruší a vyzve žiadateľa na doplnenie chýbajúcich dokladov alebo odstránenie nedostatkov žiadosti.

Ďalšie informácie k uznávaniu dokladov o vzdelaní sú uvedené na webovom sídle Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

https://www.minedu.sk/uznavanie-dokladov-o-vzdelani-a-odbornych-kvalifikacii-zo-zahranicia/

Bilaterálne dohody o uznaní dokladov o vzdelaní na akademické účely (pokračovanie v štúdiu) sú zverejnené na webovom sídle Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky:

https://www.minv.sk/swift_data/source/miestna_statna_sprava/skolstvo_nr/metodicke/uznavanie_dokladov/Bilat_dohody_automat_uznanie_dokladov%20o%20vzdelani_doplnene.pdf