Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Učiteľ/ka pre predprimárne vzdelávanie (Ľubeľa)

V zmysle § 84 zákona 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste:

 

  1. učiteľ/ka pre predprimárne vzdelávanie -  na zastupovanie počas materskej dovolenky

 

Termín nástupu: 24. august 2023

     
Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola s materskou školou Ľubeľa, Ľubeľa 161, 032 14  Ľubeľa
kontakt:  0911 352 458
e-mail:
admin@zslubela.edu.sk

 

Požiadavky na uchádzača:
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Iné kritéria a požiadavky: Zaradenie do platovej triedy 4 - 9 v zmysle prílohy č. 1 nariadenia vlády SR č. 388/2018 Z. z. – plat od 837,50 € v závislosti od kvalifikácie a počtu rokov započítanej praxe.

Zoznam požadovaných dokladov:
- žiadosť o prijatie do zamestnania
- profesijný životopis
- kópie dokladov o vzdelaní
- súhlas na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z.  o ochrane                    

  osobných údajov v znení neskorších predpisov

- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
 

Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je možné doručiť do 15. 6. 2023:
- poštou na adresu: Základná škola s materskou školou Ľubeľa, Ľubeľa 161, 032 14 Ľubeľa
- e-mailom na adresu:
admin@zslubela.edu.sk

 

Ďalšie informácie:
Na základe predložených žiadostí vedenie školy pozve vybraných uchádzačov na osobný pohovor.