Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Učiteľ/ka materskej školy (Terchová)

Oznam o voľných pracovných miestach – 2 miesta učiteľ / učiteľka materskej školy

Názov a adresa zamestnávateľa: ZŠ s MŠ A.F. Kollára, Školská 86, Terchová

Kategória pedagogického zamestnanca: učiteľ

Podkategória pedagogického zamestnanca: učiteľ materskej školy

Dátum predpokladaného nástupu: 22.08. 2024 – pracovný pomer na dobu určitú

Platové podmienky:  v zmysle Zákona 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a zmene a doplnení niektorých zákonov, zaradenie do platovej triedy v zmysle nariadenie vlády SR č. 296/2022.

Kvalifikačné predpoklady:

• odborná a pedagogická spôsobilosť pre daný druh a typ školy v zmysle zákona NR

SR č. 138/2019 Z .z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o

zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky č.1/2020 Z. z. o kvalifikačných

predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,

• zdravotná spôsobilosť,

• bezúhonnosť,

• ovládanie štátneho jazyka.

Požadované doklady:

• písomná žiadosť o prijatie do pracovného pomeru,

• kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,

• profesijný životopis (CV) s presným a úplným vyznačením dosiahnutého vzdelania,

študijných odborov a programov,

• písomný súhlas dotknutej osoby so spracovávaním svojich osobných údajov (v súlade

so zákonom 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých

zákonov).

Svoje žiadosti s požadovanými dokladmi v písomnej podobe zasielajte do 31. 7. 2024

na adresu: Materská škola Terchová, A .Hlinku 233/ 4, 013 06 Terchová alebo elektronicky

na email: zsmsterchova@gmail.com

Výber zamestnancov bude na základe osobného pohovoru, na ktorý budú pozvaní uchádzači,

ktorí predložia požadované doklady a budú spĺňať požadované kvalifikačné požiadavky.

Termín pracovného pohovoru bude oznámený uchádzačom elektronicky e-mailom alebo

telefonicky.

Bližšie informácie u zástupkyne riaditeľky školy pre MŠ : 0911 983 428

 

Oznam o voľnom pracovnom mieste

Názov a adresa zamestnávateľa: ZŠ s MŠ A.F. Kollára, Školská 86, Terchová

Kategória pedagogického zamestnanca: učiteľ

Podkategória pedagogického zamestnanca: učiteľ II. stupňa – aprobácia SJL / ANJ

Dátum predpokladaného nástupu: 22.08. 2024 – pracovný pomer na dobu určitú

Platové podmienky:  v zmysle Zákona 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a zmene a doplnení niektorých zákonov, zaradenie do platovej triedy v zmysle nariadenie vlády SR č. 296/2022.

Kvalifikačné predpoklady:

• odborná a pedagogická spôsobilosť pre daný druh a typ školy v zmysle zákona NR

SR č. 138/2019 Z .z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o

zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky č.173/2023 Z. z. o kvalifikačných

predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,

• zdravotná spôsobilosť,

• bezúhonnosť,

• ovládanie štátneho jazyka.

Požadované doklady:

• písomná žiadosť o prijatie do pracovného pomeru,

• kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,

• profesijný životopis (CV) s presným a úplným vyznačením dosiahnutého vzdelania,

študijných odborov a programov,

• písomný súhlas dotknutej osoby so spracovávaním svojich osobných údajov (v súlade

so zákonom 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých

zákonov).

Svoje žiadosti s požadovanými dokladmi v písomnej podobe zasielajte do 31. 7. 2024

na adresu: ZŠ s MŠ A.F. Kollára, Školská 86,  013 06 Terchová alebo elektronicky

na email: zsmsterchova@gmail.com

Výber zamestnancov bude na základe osobného pohovoru, na ktorý budú pozvaní uchádzači,

ktorí predložia požadované doklady a budú spĺňať požadované kvalifikačné požiadavky.

Termín pracovného pohovoru bude oznámený uchádzačom elektronicky e-mailom alebo

telefonicky.