Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Učiteľ/ka materskej školy (Kysucké Nové Mesto)

Informácia o voľnom pracovnom mieste

 

Materská škola Ulica 9. mája 1292/11, Kysucké Nové Mesto v súlade §84 ods.1 zákona č.138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov zverejňuje informáciu o voľných pracovných miestach  pre pedagogických zamestnancov.

Voľné pracovné miesta :  1

Názov pracovnej pozície

Učiteľ/ka materskej školy.

Rozsah pracovného úväzku

100% úväzok s nástupom od 1. 6. 2023,  na dobu určitú počas materskej a rodičovskej dovolenky

Kvalifikačné požiadavky

Kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy (podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Iné kritéria a požiadavky

Zaradenie do platovej triedy 4 - 9 v zmysle prílohy č. 1 nariadenia vlády SR č. 388/2018 Z. z. – plat od 837,50 € v závislosti od kvalifikácie a počtu rokov započítanej praxe.

Požadované doklady

Žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č.18/2018 o ochrane osobných údajov, fotokópie dokladov o vzdelaní, čestné vyhlásenie o bezúhonnosti

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi zasielajte na adresu:

Materská škola , Ulica 9. mája 1292/11, Kysucké Nové Mesto 024 04 prípadne na e-mail:

ms9majaknm@centrum.sk ,   najneskôr do 24. 5. 2023

Vybraní uchádzači budú pozvaní na výberové konanie telefonicky alebo e-mailom.

Kontaktná osoba : Bc. Monika Žilková, telef. kontakt: 0904 608 681, 041/421 2934