Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

učiteľ/ka II. stupňa ZŠ (Chlebnice)

Pracovná ponuka – učiteľ II. stupňa ZŠ

Základná škola s materskou školou Jozefa Ligoša, Chlebnice 134, 027 55 prijme do pracovného pomeru učiteľa s aprobáciou anglický jazyk a občianska náuka na čiastočný úväzok (18 hodín týždenne, 78,26 % ), pracovná zmluva na dobu určitú.

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce: ZŠ s MŠ Jozefa Ligoša, Chlebnice 134

Termín nástupu: 01.09.2024

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie

Kvalifikačné predpoklady v zmysle Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a v zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 173/2023 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Platové podmienky

Podľa zákona 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v závislosti od dosiahnutého vzdelania a dĺžky započítanej praxe.

Požadované doklady

· žiadosť o prijatie do zamestnania,

· profesijný štruktúrovaný životopis,

· kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,

· čestné prehlásenie o bezúhonnosti podľa § 15 zákona č.138/2019 Z. z.

· písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

 

Ďalšie požiadavky

· ovládanie štátneho jazyka,

· práca s počítačom,

· zdravotná a duševná spôsobilosť podľa § 16, ods. 1 zákona č.138/2019 Z. z. – preukazuje sa u úspešného uchádzača lekárskym potvrdením pred vznikom pracovného pomeru,

· tvorivosť, kladný vzťah k práci s deťmi,

· práca v tíme.

 

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi pošlite e-mailom na adresu: zschlebnice@gmail.com do 30.06.2024 alebo poštou na adresu:

Základná škola s materskou školou Jozefa Ligoša, Chlebnice 134, 027 55

Kontaktná osoba: Mgr. Monika Oklapková, riaditeľka školy, 0915807291--

Mgr. Monika Oklapková

riaditeľka školy

 

ZŠ s MŠ Jozefa Ligoša

Chlebnice 134

027 55

t.č.: 0915 807 291

 

IČO: 37808770

DIČ: 2021614133