Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Spájanie škôl na EČ a PFIČ MS v mimoriadnom termíne (september 2023)

   

                                                                                                         Stredným školám v územnej pôsobnosti       

                                                                                                        Žilinského kraja, ktorých žiaci konajú

                                                                                                        maturitnú skúšku v opravnom termíne

 

 

Váš list číslo/zo dňa:

Naše číslo:

Vybavuje/č. t.

Žilina

 

RÚŠSZA-OM-2023/0396/2-JE

PhDr. Eldesová/713

07. 07. 2022

 

Vec

MATURITA 2023 – septembrový (opravný a náhradný) termín konania EČ a PFIČ maturitnej skúšky

 

V súlade s § 77 ods. 5 - 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Regionálny úrad školskej správy v Žiline určil miesta konania opravnej maturitnej skúšky, jej externej časti a písomnej formy internej časti (ďalej len „EČ a PFIČ“), o čom písomne v stanovenom termíne informoval Národný inštitút vzdelávania a mládeže Bratislava (ďalej len „NIVAM“).

Opravná skúška z EČ a PFIČ predmetu slovenský jazyk a literatúra sa uskutoční
dňa 05. septembra 2023, z EČ a PFIČ cudzích jazykov dňa 06. septembra 2023 a z EČ predmetu matematika 07. septembra 2023.

Žiaci stredných škôl v Žilinskom kraji vykonajú opravnú maturitnú skúšku z EČ a PFIČ
podľa tabuľky v prílohe listu.

 

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že

        • žiaci, ktorí budú konať EČ a PFIČ MS, sú povinní preukázať sa občianskym preukazom,
        • žiaci stredných škôl, ktorí sa zúčastnia EČ a PFIČ na inej ako kmeňovej škole, vypisujú na OH kód školy, ktorú navštevujú.

 

Príloha:

Spájanie škôl na EČ a PFIČ maturitnej skúšky v septembrovom (opravnom a náhradnom) termíne

 

S pozdravom

 

PaedDr. PhDr. Dušan Galbavý, PhD.

                                                                                     riaditeľ