Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Školský psychológ (Čadca)

ŠKOLSKÝ PSYCHOLÓG

ZŠ, M. R. Štefánika 2007/14 v Čadci prijme do pracovného pomeru

Pracovná pozícia: školský psychológ

Termín nástupu: 01.09.2024

Pracovný pomer: na dobu určitú  

Druh pracovného úväzku: 100%

Miesto výkonu práce: Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca

Mzda: v súlade so Zákonom č. 553/2003 Z.z. Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov VZNP

 Predpoklady na výkon činnosti pedagogického zamestnanca:

- kvalifikačné predpoklady v zmysle Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a v zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 173/2023 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
- bezúhonnosť

- zdravotná spôsobilosť (doloží iba úspešný uchádzač)

- ovládanie štátneho jazyka

 

Ďalšie požiadavky:

- prax v odbore vítaná,

 - vzťah a rešpekt k individualite dieťaťa,

- znalosť práce s PC (Word, Power point, Excel, internet),

- flexibilita, kreativita, kritické myslenie,

- komunikatívnosť, zodpovednosť, samostatnosť,

- trpezlivosť a ochota pomáhať, schopnosť pracovať tímovo.

 

Požadované doklady:

- žiadosť o prijatie do zamestnania

- štruktúrovaný profesijný životopis

- písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti podľa §15, ods. 3 Zákona č.138/2019 Z. z. o PZ a OZ a o zmene a doplnení niektorých zákonov VZNP

 

Požadované doklady spolu so súhlasom uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijímacieho konania do zamestnania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov posielajte na e-mailovú adresu: zsstefanikacadca@gmail.com do 28.06.2024

 

Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky v súvislosti s obsadzovaným voľným pracovným miestom.