Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Pedagogický asistent (Žilina)

Základná škola,  Lichardova 24, 010 01 Ž i l i n a

 

oznamuje voľné pracovné miesto  na pracovnú pozíciu

pedagogický asistent

 

Predpokladaný termín nástupu: 01. septembra  2024

Pracovný pomer: doba určitá do 31.8.2025, skúšobná doba: 3 mesiace

Kvalifikačné predpoklady:

  • v zmysle Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov:   úplné  stredné vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa, splnenie kvalifikačných predpokladov a kritérií pre výkon funkcie – pedagogický asistent;
  • skúsenosť s prácou pedagogického asistenta  vítaná.

Požadované doklady:

  • žiadosť  o prijatie do zamestnania;
  • štruktúrovaný profesijný životopis;
  • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní;
  • písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Osobnostné predpoklady:

  • zodpovedný prístup k práci, kladný vzťah k práci s deťmi, komunikačné schopnosti, empatia, tvorivosť, flexibilita,  príjemné vystupovanie, schopnosť pracovať v tíme;
  • bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka;
  • znalosť práce s PC (Office-Word, Microsoft Excel, internet).

Platové podmienky:

v súlade s § 7 ods. 4 a 5 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri  výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v závislosti od dosiahnutého vzdelania a dĺžky započítanej praxe.

Termín podania žiadosti:

Uchádzači doručia svoju žiadosť spolu s potrebnými dokladmi na adresu Riaditeľka školy, ZŠ Lichardova 24, 010 01 Žilina alebo elektronicky na riaditel@zslichardova.sk  najneskôr do 31.07.2024. Uchádzači, ktorí splnia podmienky, budú pozvaní na výberové konanie.