Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Pedagogický asistent (Bytča)

VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTO

Riaditeľka Spojenej školy internátnej, Mičurova 364/1, Bytča ponúka voľné pracovné miesta
od 01.09.2024 na pozície:

 • učiteľ špeciálnej základnej školy pre žiakov s mentálnym postihnutím – 100% pracovný úväzok
 • pedagogický asistent  čiastočný pracovný úväzok (od 50% – 70%)
 • pomocný vychovávateľ – 100% pracovný úväzok

Požadované predpoklady na pracovnú pozíciu učiteľ a pedagogický asistent:

 • kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii a v podkategórii pedagogického zamestnanca podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancoch
 • bezúhonnosť
 • zdravotná spôsobilosť
 • súhlas so spracovaním osobných údajov
 • tvorivosť, flexibilita, schopnosť pracovať v tíme
 • prax vítaná

Platové náležitosti

 • podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • platová trieda v závislosti od zaradenia do kariérového stupňa, pracovná trieda 2

Požadované predpoklady na pracovnú pozíciu pomocný vychovávateľ:

Pracovná pozícia nevyžaduje pedagogické vzdelanie uchádzača. Pomocný vychovávateľ bude zabezpečovať pomoc pri sebaobslužných činnostiach detí počas výchovno-vzdelávacieho procesu (mobilita, kŕmenie, pitný režim, obliekanie, prebaľovanie, jemná a hrubá motorika, dozor ... podľa pokynov). Prácu pomocného vychovávateľa môžu vykonávať uchádzači s ukončeným 3 ročným učebným odborom alebo ukončeným 4 ročným študijným odborom (nejedná sa o pedagogického zamestnanca).

Od uchádzača sa vyžaduje dobrý zdravotný stav, flexibilita, empatia, schopnosť pracovať v tíme.

Platové náležitosti

 • podľa základnej stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, ktorá je prílohou zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Svoje žiadosti spolu so životopisom, popisom získaného vzdelania a súhlasom so spracovaním osobných údajov zasielajte do 25.06.2024 na adresu:

durajkova@szsibytca.sk alebo poštou na adresu školy: Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, Bytča, 014 01 Bytča.

Uchádzači spĺňajúci požadované kritéria/predpoklady budú pozvaní na osobný pohovor.