Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Možnosti získania nižšieho stredného vzdelania ("Druhošancové vzdelávanie")

Možnosti získania nižšieho stredného vzdelania ("Druhošancové vzdelávanie")

Novelou zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) sa s účinnosťou od 01. 01. 2022 upravili podmienky a možnosti získania nižšieho stredného vzdelania pre osoby, ktoré nezískali nižšie stredné vzdelanie a skončili povinnú školskú dochádzku a žiakov posledného ročníka základnej školy, ak ide o žiakov podľa § 97 ods. 5 školského zákona.

Možnosti získania nižšieho stredného vzdelania sú:

  1. Riadne ukončenie základného vzdelávania v základnej škole aj v prípade žiaka základnej školy, ktorý dovŕšil 16 rokov veku v ôsmom ročníku, resp. siedmom ročníku základnej školy podľa § 22 ods. 2 školského zákona.

Žiakovi ôsmeho ročníka vzdelávacieho programu základnej školy, ktorý dovŕšil 16 rokov veku, riaditeľ školy umožní ukončiť deviaty ročník a získať nižšie stredné vzdelanie, ak je predpoklad úspešného ukončenia najneskôr do konca školského roka, v ktorom žiak dovŕši 17. rok jeho veku. V odôvodnených prípadoch ministerstvo školstva umožní ukončiť deviaty ročník a získať nižšie stredné vzdelanie do konca školského roka, v ktorom žiak dovŕši 18 rokov veku.

  1. Externé testovanie na účel získania nižšieho stredného vzdelania realizované podľa § 155 ods. 9 školského zákona v základnej škole, ktorú určí orgán miestnej štátnej správy.

https://www.minedu.sk/externe-testovanie-na-ucel-ziskania-nizsieho-stredneho-vzdelania/

  1. Program vzdelávania na získanie nižšieho stredného vzdelania podľa § 31a školského zákona v základnej škole, ktorú určí orgán miestnej štátnej správy.

https://www.minedu.sk/program-vzdelavania-na-ziskanie-nizsieho-stredneho-vzdelania/

  1. V rámci vzdelávacieho programu nižšieho stredného odborného vzdelávania v strednej škole.

Žiak prijatý na strednú odbornú školu do učebného odboru poskytujúceho nižšie stredné odborné vzdelanie absolvuje počas štúdia aj vzdelávanie na získanie nižšieho stredného vzdelania. Po úspešnom absolvovaní komisionálnych skúšok žiak získa nižšie stredné vzdelanie, ktoré mu umožňuje uchádzať sa o štúdium v učebných odboroch poskytujúcich stredné odborné vzdelanie, alebo v študijných odboroch poskytujúcich úplné stredné odborné vzdelanie.

https://www.minedu.sk/ziskanie-nizsieho-stredneho-vzdelania-uspesnym-absolvovanim-komisionalnej-skusky-na-ziskanie-nizsieho-stredneho-vzdelania-v-ramci-vzdelavacieho-programu-nizsieho-stredneho-odborneho-vzdelavania/