Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Zástupca riaditeľa ZŠ s MŠ (Martin)

Oznámenie o vyhlásení výberového konania

 

Zamestnávateľ: Základná škola s materskou školou, J. V. Dolinského 2 , Martin  vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta

Názov pracovnej pozície: Zástupca riaditeľa základnej školy s materskou školou pre I. stupeň základnej školy

Rozsah pracovného úväzku: 1,0 – celý úväzok

Termín nástupu: 1. 8. 2022

Kvalifikačné požiadavky: Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancova odborných zamestnancov.

Iné kritéria a požiadavky:

- absolvovanie prvej atestácie

- minimálne 5 rokov praxe ako samostatný pedagogický zamestnanec

- osobné a morálne predpoklady, občianska bezúhonnosť podľa § 15 ods. 1 zákona č.138/2019 Z. z.

- zdravotná spôsobilosť podľa § 16 ods.1 zákona č. 138/2019 Z. z.

- ovládanie štátneho jazyka podľa § 17 ods. 5 zákona . 138/2019 Z. z.

- aktívna znalosť práce s PC (Word, Excel, internet, mail)

- riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti

- znalosť školskej legislatívy

Platové podmienky : Zaradenie do platovej triedy 8 - 9 v zmysle prílohy č. 4 nariadenia vlády SR č. 388/2018 Z. z. – plat v od 1.132,00 € v závislosti od kvalifikácie a počtu rokov započítanej praxe.

Zoznam dokladov, ktoré je potrebné predložiť:

- žiadosť o zaradenie do výberového konania

- profesijný životopis - overené kópie dokladov o dosiahnutom stupni vzdelania

- osvedčenie o 1. atestácií

- potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti

- podpísaný súhlas na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane  osobných údajov v znení neskorších predpisov

- čestné vyhlásenie uchádzača o bezúhonnosti

- čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohách žiadosti

Lehota na predkladanie žiadostí:

Požadované doklady je potrebné doručiť písomne do 20.5. 2022 do 12.00 hodiny v zalepenej obálke na adresu: Základná škola s materskou školou , J.V.Dolinského 2, 036 08 Martin s označením „Výberové konanie na zástupcu riaditeľa školy pre materskú školu “

Termín výberového konania: Bude oznámený uchádzačom telefonicky