Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Vzdelávanie na získanie nižšieho stredného vzdelania-šk.rok 2023/2024

Vzdelávanie na získanie nižšieho stredného vzdelania
 

Podmienky a spôsob získania nižšieho stredného vzdelania pre fyzické osoby upravuje § 31a zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

„(1) Základná škola určená orgánom miestnej štátnej správy v školstve môže pre fyzické osoby, ktoré nezískali nižšie stredné vzdelanie, organizovať program vzdelávania na získanie tohto stupňa vzdelania, ktorý sa končí komisionálnou skúškou na získanie nižšieho stredného vzdelania. Komisionálnu skúšku na získanie nižšieho stredného vzdelania môže fyzická osoba vykonať aj bez absolvovania programu vzdelávania na získanie nižšieho stredného vzdelania.
(2) Fyzická osoba podáva prihlášku do programu vzdelávania podľa odseku 1 orgánu miestnej štátnej správy v školstve na formulári podľa vzoru schváleného a zverejneného ministerstvom školstva do 15. decembra.
(3) Do programu vzdelávania podľa odseku 1 môže byť prijatý uchádzač, ktorý absolvoval písomný test. Na základe výsledku písomného testu uchádzač absolvuje program vzdelávania podľa odseku 1 alebo vykoná komisionálnu skúšku na získanie nižšieho stredného vzdelania.
(4) Rozsah a obsah programu vzdelávania podľa odseku 1 a požadovaný obsah písomného testu podľa odseku 3 určuje ministerstvo školstva a zverejňuje na svojom webovom sídle.
(5) Orgán miestnej štátnej správy v školstve určí do 15. januára

a) základné školy, ktoré budú organizovať program vzdelávania podľa odseku 1 v nasledujúcom školskom roku,
b) termín konania písomného testu podľa odseku 3,
c) termín konania komisionálnej skúšky na získanie nižšieho stredného vzdelania.“


Regionálny úrad školskej správy v Žiline, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina, v zmysle vyššie uvedených ustanovení oznamuje, že program vzdelávania na získanie nižšieho stredného vzdelania bude v školskom roku 2023/2024 prebiehať na školách:

  1. Základná škola, V. Javorku 32, Žilina;
  2. Základná škola s materskou školou, Demänovská ulica 408/4A, Liptovský Mikuláš.

 

Termín konania písomného testu:         do 10. 9. 2023

 

Termín konania komisionálnej skúšky na získanie nižšieho stredného vzdelania: do 10. 7. 2024

 

 

Bližšie informácie: tel.: 041/3226 711, 041/3226 712