Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Vychovávateľ/ka v CVČ (Bytča)

C e n t r u m    v o ľ n é h o    č a s u

Ul. mieru 1357, 014 01 Bytča, tel. 041 553 2781

 

 

 


 

     Riaditeľstvo CVČ  na Ul. mieru v Bytči  prijme do pracovného pomeru  kvalifikovaného vychovávateľ- a/ku pre oddelenie telovýchovy a športu od 1. septembra 2023.

     Kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy: Zákon č. 138/2019 §10 ods.2 Zákona o pedagogických zamestnancoch a o odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancoch.

     Platobné podmienky podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v závislosti od dĺžky započítanej praxe a zaradenia do príslušného kariérového stupňa.

     Žiadosť o prijatie do zamestnania a životopis s kontaktnými údajmi  zasielajte do 22. 08. 2023 na  e-mail: maria.hlavonova@gmail.com. Vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor telefonicky, alebo elektronicky.

     K žiadosti o pracovnú pozíciu je nutné pripojiť aj súhlas so spracovaním osobných údajov.