Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Vychovávateľa v ŠKD (Gbeľany)

Základná škola, Hlavná 375/26, 013 02 Gbeľany príjme do pracovného pomeru od 01.09.2022 vychovávateľa v ŠKD na dobu určitú do 31.08.2023.

Požadované kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky: vzdelanie podľa zákona č.138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii pedagogického zamestnanca, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka.

Požadované doklady: písomná žiadosť o prijatie do pracovného pomeru, štruktúrovaný životopis, doklad o vzdelaní – fotokópia, čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Žiadosť s potrebnými dokladmi posielať na adresu školy prípadne mailom na zsgbelany@gmail.com do 23.06.2022.

Na osobný pracovný pohovor nebudú pozvaní uchádzači nespĺňajúci kvalifikačné predpoklady na obsadenie pracovnej pozície!