Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Výberové konanie na riaditeľa/ku ZŠ s MŠ, Horný Hričov

Obec Horný Hričov

podľa ustanovenia § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a
§ 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

 

v y h l a s u j e

 

výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/ky školy:

 

Základná škola s materskou školou Mládeže 156, 013 42 Horný Hričov

 

Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky:

 • kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii a podkategórii pedagogického zamestnanca (v zmysle § 11 a 12 zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov)
 • splnenie podmienky zaradenia do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec
 • minimálne päť rokov výkonu pedagogickej činnosti ku dňu uskutočnenia výberového konania
 • bezúhonnosť
 • zdravotná spôsobilosť
 • ovládanie štátneho jazyka
 • predloženie návrhu koncepcie rozvoja školy
 • znalosť anglického jazyka výhodou (pokiaľ disponujete dokladom o Vašej jazykovej kompetencii, prosíme o jeho predloženie)

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
 • kópie dokladov o vzdelaní (v prípade vysokoškolského vzdelania prosíme predložiť aj maturitné vysvedčenie)
 • doklad potvrdzujúci splnenie podmienky zaradenia do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec (v zmysle § 29 ods. 2 a 3 zákona č. 138/2019 Z.z.)
 • potvrdenie o dĺžke pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca (doklad o pracovnom pomere, v ktorom bola vykonávaná pracovná činnosť pedagogického zamestnanca a buď pracovný posudok vydaný predchádzajúcim zamestnávateľom, u ktorého bola vykonávaná pracovná činnosť pedagogického zamestnanca alebo potvrdenie o dĺžke výkonu pracovnej činnosti vydané predchádzajúcim zamestnávateľom, u ktorého bola vykonávaná pracovná činnosť pedagogického zamestnanca)
 • profesijný štruktúrovaný životopis (s uvedením kontaktných údajov)
 • písomný návrh koncepcie rozvoja predmetnej školy (v rozsahu maximálne 4 strany)
 • čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon pedagogickej činnosti
 • čestné vyhlásenie o splnení predpokladu bezúhonnosti (v zmysle § 15 zákona č. 138/2019 Z.z.)
 • čestné vyhlásenie o tom, že kandidát nebol odvolaný z funkcie podľa § 3 ods. 7 písm. a) c) e) alebo ods. 8 písm. c) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene doplnení niektorých zákonov
 • súhlas uchádzača so spracovaním a použitím osobných údajov na  účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní

Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi doručte

do 24.06.2022 na adresu:

Obec Horný Hričov, Obecný úrad 191, 013 42 Horný Hričov.

(Pri zaslaní poštou je rozhodujúcim dátum podania na odtlačku poštovej pečiatky).

Obálku označte heslom „VK riaditeľ ZŠ s MŠ Horný Hričov - NEOTVÁRAŤ“.

Termín a miesto výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, oznámený písomne radou školy. Uchádzači, ktorí nesplnia podmienky, nebudú zaradení do výberového konania a predložené materiály im budú vrátené.

Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania je 06.07.2022. Predpokladaný nástup do zamestnania je k 01.08.2022.

Zamestnávateľ ponúka úspešnému kandidátovi na obdobie výkonu funkcie riaditeľa ZŠ s MŠ ubytovanie v 2-izbovom nájomnom byte v areáli ZŠ s MŠ o výmere cca 50m2.

 

Ďalšie informácie:

Obec Horný Hričov, Obecný úrad 191, 013 42 Horný Hričov, tel. č.: 041/56 80 129, e-mail: starosta@hornyhricov.sk

 

V Hornom Hričove dňa 10.06.2022
 

 

                                                                                                ------------------------------------------------

                                                                                                                Ing. Dušan Ďuríček

                                                                                                                      starosta obce