Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Výberové konanie na riaditeľa/ku ZŠ s MŠ, Breza

Obec Breza

V zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a           o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

 

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie

riaditeľa Základnej školy s materskou školou Breza

 

Požadované kvalifikačné predpoklady:

 • Splnenie kvalifikačných predpokladov pre daný druh a typ školy v zmysle zákona           č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch  a vyhlášky č. 1/2020 MŠVVaŠ, ktorými sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady pre výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii pedagogického zamestnanca,
 • najmenej 5 rokov výkonu pedagogickej činnosti,  
 • splnenie podmienky zaradenia do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec v zmysle § 32 zákona č. 138/2019 Z. z..  

 

Osobitné predpoklady:

 • bezúhonnosť,
 • zdravotná spôsobilosť,
 • ovládanie štátneho jazyka,
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 • znalosť legislatívy v oblasti školstva, pracovnoprávnych vzťahov a ekonomických vzťahov,
 • riadiace a organizačné schopnosti,
 • komunikatívnosť.

 

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania  s pripojeným písomným súhlasom na spracovanie osobných údajov podľa zákona č.18/2018 Z. z.,
 • overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 • doklad o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti,
 • profesijný životopis,
 • písomný návrh koncepcie rozvoja školy,
 • čestné vyhlásenie uchádzača o bezúhonnosti a o skutočnostiach, že proti osobe nie je vznesené obvinenie, a že nie je na osobu podaná obžaloba,
 • čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti.

 

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní:

Písomnú žiadosť do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi žiadame zaslať, alebo osobne doručiť najneskôr do  24.04.2023 do 14:00 hod. na adresu zriaďovateľa:

                                                         Obec Breza, Breza 56, 029 53 Breza

Informácie: ( 043/5576223,   0905527337

Rozhodujúci je dátum a čas prijatia v podateľni obecného úradu.

Obálku označte heslom „ Výberové konanie – ZŠ s MŠ Breza – neotvárať “.

Termín a miesto výberového konania prihláseným uchádzačom, ktorí splnia požadované podmienky oznámi rada školy najneskôr 7 dní pred jeho konaním.

 

 

V Breze, 12.04.2023                                                                           Ing. Ladislav Matejčík

                                                                                                                        starosta obce