Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Výberové konanie na riaditeľa/ku ZŠ, Lietavskká Lúčka

Zriaďovateľ: Obec Lietavská Lúčka

 

podľa ustanovenia § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje

výberové konanie na funkciu riaditeľa/ky

Základnej školy Lietavská Lúčka, Skalka 34

 

Kvalifikačné a iné a požiadavky:

 • kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii a podkategórií pedagogického zamestnanca v zmysle § 11 a 12 zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v znení neskorších  predpisov a podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (ďalej len „zákona č. 138/2019“),  
 • splnenie podmienky zaradenia do kariérového stupňa  samostatný pedagogický zamestnanec,
 • najmenej 5 rokov výkonu pedagogickej činnosti ku dňu uskutočnenia výberového konania,
 • bezúhonnosť podľa § 15 ods. 1 zákona č. 138/2019,
 • zdravotná spôsobilosť na výkon funkcie podľa § 16 ods. 1 a 2 zákona č. 138/2019,
 • ovládanie štátneho jazyka podľa § 17 ods. 1 a 2 zákona č. 138/2019,
 • znalosť školskej a súvisiacej legislatívy,
 • základná znalosť problematiky riadenia a ekonomiky, komunikačné schopnosti,
 • znalosť práce s PC a internetom.

Požadované doklady:

 • písomná žiadosť o účasť na výberovom konaní s profesijným štruktúrovaným životopisom s uvedením kontaktov,
 • overené kópie dokladov o vzdelaní,
 • doklad potvrdzujúci splnenie podmienky zaradenia do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec (v zmysle § 29 ods. 2 a 3 zákona č. 138/2019 Z.z.),
 • potvrdenie o dĺžke pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca,
 • písomný návrh koncepcie rozvoja predmetnej školy,
 • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konanie v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,
 • preukázanie o zdravotnej spôsobilosti pre výkon pedagogickej činnosti,
 • čestné vyhlásenie o splnení predpokladu bezúhonnosti podľa § 15 ods. 1 zákona č. 138/2019,
 • ďalšie doklady preukazujúce špeciálne znalosti alebo osobnostné predpoklady.

 

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní

Prihlášku do výberového konania doručte do 23. júna 2022 do 12:00h  

na adresu: Obec Lietavská Lúčka, Cementárenská 3, 013 11 Lietavská Lúčka.

Obálku označte heslom „VK na riaditeľa ZŠ -neotvárať

 

Termín a miesto výberového konania bude písomne oznámené prihláseným uchádzačom ktorí splnia požadované predpoklady do 7 dní pred jeho konaním.

Ďalšie informácie: Obec Lietavská Lúčka, Cementárenská 3, 013 11 Lietavská Lúčka,

( 041/5688112.

V Lietavskej Lúčke dňa 2. júna 2022

 

                                                                                                              Ing. Marian SLIVIAK

                                                                                                                       starosta obce