Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Výberové konanie na riaditeľa/ku Súkr. SŠ (Martin)

ŠKOLA s. r. o., Helsinská 6007/50, 036 08 Martin

 

 

 

Druhé výberové konanie

ŠKOLA s. r. o. vyhlasuje druhé výberové konanie v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

 

 

na obsadenie funkcie riaditeľa / riaditeľky

Súkromnej spojenej školy na ul. J. Lettricha 3 v Martine

s organizačnými zložkami

Súkromná škola umeleckého priemyslu

a Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium

 

 

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky:

a) uchádzač spĺňa kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii a v podkategórii pedagogického zamestnanca alebo v príslušnej kategórii odborného zamestnanca

b) uchádzač spĺňa podmienky zaradenia do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec alebo samostatný odborný zamestnanec (§ 32 zákona 138/2019 Z. z.)

c) uchádzač spĺňa podmienky získania profesijných kompetencií potrebných na výkon činnosti vedúceho pedagogického zamestnanca alebo vedúceho odborného zamestnanca. (§47, odst. 6) a 7) zákona 138/2019 Z. z.)

 

 

Ďalšie požadované predpoklady:

- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu

- bezúhonnosť

- zdravotná spôsobilosť

- ovládanie štátneho jazyka, vítaná je pracovná znalosť cudzieho jazyka

- komunikačné, riadiace a organizačné schopnosti, vítaná je prax v práci s projektami

- základná znalosť všeobecne záväzných predpisov z oblasti školstva, pracovno-právnych vzťahov, ekonomiky, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktoré sa vzťahujú na školu ako právny subjekt 

- predloženie návrhu koncepcie rozvoja školy 

 

 

Požadované doklady k prihláške:

- žiadosť o zaradenie do výberového konania

-motivačný list 

- profesijný štruktúrovaný životopis

- kópia dokladu o ukončení VŠ vzdelania  druhého stupňa v príslušnej ped. kategórii alebo podkategórii

- kópia dokladu o absolvovaní základného programu funkčného vzdelávania alebo o absolvovaní  príslušného vysokoškolského vzdelania (§ 47, odst. 6) a 7) zákona138/2009 Z. z.)

- kópia dokladu o kariérovom stupni samostatný pedagogický zamestnanec (§ 32 zákona138/2019 Z.z.)

- návrh koncepcie rozvoja školy 

-prehlásenie o zdravotnej spôsobilosti a občianskej bezúhonnosti 

- súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

 

Doplňujúce informácie pre uchádzačov

- funkčné obdobie riaditeľa je 5 rokov, predpokladaný nástup do funkcie je 1. 8. 2024 a úspešný uchádzač najneskôr do začiatku ďalšieho funkčného obdobia ukončí rozširujúci program funkčného vzdelávania

- platové podmienky sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Nariadenia vlády SR č. 388/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (min. 1 438 €)

 

Prípadné ďalšie informácie: lk.ssusmartin@gmail.com; tel. 0910 960 680 

 

 

 

Uzávierka prihlášok je 28. júna 2024

Prihlášku spolu s požadovanými dokladmi pošlite v obálke s označením

Výberové konanie“ na adresu

Ľ. Krkošková – ŠKOLA, o. r. o.,

Helsinská 6007/50; 036 08 Martin

 

Termín a miesto výberového konania budú prihláseným uchádzačom, ktorí splnia požadované predpoklady, oznámené písomne predsedom rady školy.

 

 

 

V Martine, dňa 3. 6. 2024