Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Výberové konanie na riaditeľa/ku MŠ, Rudinka

Obec Rudinka v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa(ky) Materskej školy Rudinka, Rudinka 118, 023 31 Rudina predpokladaným termínom nástupu od 01. 02. 2023.

Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky:

kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii a podkategórii pedagogického zamestnanca podľa § 11 a 12 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (ďalej len „zákona č. 138/2019 Z. z.“)

splnenie podmienky zaradenia do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec,

najmenej 5 rokov pedagogickej praxe,

ovládanie štátneho jazyka, podľa §17 ods. 1 a 2 zákona č. 138/2019

znalosť príslušnej legislatívy, organizačné schopnosti a komunikatívnosť,

osobnostné a morálne predpoklady,

organizačné a riadiace schopnosti,

aktívna znalosť práce s PC (Word, Excel, internet),

občianska bezúhonnosť, podľa §15 ods. 1 zákona č. 138/2019

zdravotná spôsobilosť zdravotná spôsobilosť na výkon funkcie podľa §16 ods. 1 a 2 zákona č. 138/2019

flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť

Zoznam dokladov, ktoré je treba doložiť:

žiadosť o zaradenie do výberového konania,

profesijný štruktúrovaný životopis, osobný dotazník,

úradne overené kópie dokladov o dosiahnutom stupni vzdelania (v prípade dosiahnutého vysokoškolského vzdelania druhého stupňa priložiť aj štátnicové vysvedčenie),

potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti,

čestné vyhlásenie o splnení predpokladu bezúhonnosti podľa § 15 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

návrh koncepcie rozvoja materskej školy v písomnej forme (v rozsahu maximálne 4 strany),

lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti riaditeľa materskej školy,

súhlas so spracovaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohách žiadosti.

Platové podmienky sú určené v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Termín a miesto podania žiadosti:

písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania so všetkými požadovanými dokladmi doručte v zalepenej obálke osobne, alebo poštou na adresu: Obecný úrad Rudinka, Rudinka 118, 023 31 Rudina

termín podania do 30. 9. 2022 do 13.00 hod.,

obálku označte heslom: „Výberové konanie – riaditeľ/-ka Materskej školy, Rudinka 118, 023 31 Rudina – neotvárať!“

Termín a miesto výberového konania:

uchádzači, ktorí splnia kvalifikačné predpoklady a ostatné požiadavky, budú písomne pozvaní na výberové konanie najneskôr 7 dní pred jeho konaním.