Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Výberové konanie na riaditeľa/ku MŠ Bitarová

 

Starosta Obce Bitarová

podľa ustanovenia § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve a podľa § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

v y h l a s u j e

 

výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa

 

Materskej školy Bitarová č. 47, 010 04 Žilina 4

 

 1. Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky:
 1. kvalifikačné predpoklady pre príslušný druh a typ školy v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov
 2.  najmenej päť rokov pedagogickej činnosti ku dňu uskutočnenia výberového konania v zmysle § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov
 3. podmienka zaradenia pedagogického zamestnanca do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec podľa § 39 ods. 3 písm. b) zákona č. 138/2019 Z. z.
 4. bezúhonnosť podľa § 15 zákona č. 138/2019 Z.z.
 5. zdravotná spôsobilosť na výkon funkcie podľa § 16 zákona č. 138/2019 Z.z.
 6. ovládanie štátneho jazyka podľa § 17 zákona č. 138/2019 Z.z.
 1. predloženie písomného návrhu koncepcie rozvoja školy (v rozsahu maximálne 4 strany)
 2. riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti, znalosť práce s PC
 3. flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť, vyrovnaný postoj k pracovnému zaťaženiu
 1. Zoznam požadovaných dokladov

 

 1. písomná žiadosť o účasť na výberovom konaní
 2. overené kópie dokladov o vzdelaní, o kariérovom stupni pedagogického zamestnanca – podmienka samostatný pedagogický zamestnanec
 3. doklad o dĺžke pedagogickej činnosti
 4. štruktúrovaný profesijný životopis
 5. písomný návrh koncepcie rozvoja školy
 6. kópie dokladov o absolvovanom ďalšom vzdelávaní  
 7. čestné vyhlásenie uchádzača o bezúhonnosti, o skutočnosti, že voči jeho osobe nie je vznesené obvinenie a o skutočnosti, že na jeho osobu nie je podaná obžaloba podľa § 15a ods. 7 zákona č. 138/2019 Z.z.
 8. lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti
 9. písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
 10. čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v žiadosti a v ostatných dokladoch
 1. Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní

Prihlášku do výberového konania doručte do 28.6.2022 do 10,00 hod. na adresu:

Obec Bitarová č. 94, 010 04 Žilina 4.

Obálku označte heslom „ VK – NEOTVÁRAŤ“

Termín a miesto výberového konania oznámi prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, rada školy.

Ďalšie informácie: Obec Bitarová č. 94, 010 04 Žilina 4      ( 041/566 26 51

 

V Bitarovej 14.6.2022                                                           Juraj Drdák, starosta obce