Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Výberové konanie na riaditeľa/ku CPaP, Čadca

Regionálny úrad školskej správy v Žiline

 

podľa ustanovenia § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 596/2003 Z.z.“)  a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

 

v y h l a s u j e

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie:

 

Centrum  poradenstva a prevencie,

Kukučínova 162, Čadca

 

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky:

 • kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v kategórii odborný zamestnanec podľa vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky             č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancoch
 • splnenie podmienky zaradenia do kariérového stupňa samostatný odborný zamestnanec    (§39 ods. 3 zákona č. 138/2019 Z.z.)
 • najmenej 5 rokov odbornej činnosti (§3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z.z.)

 

Ďalšie požadované predpoklady

 • bezúhonnosť (§15 zákona č. 138/2019 Z.z.)
 • zdravotná spôsobilosť (§16 zákona č. 138/2019 Z.z.)
 • ovládanie štátneho jazyka (§17 zákona č. 138/2019 Z.z.)

 

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
 • overené kópie dokladov o vzdelaní
 • profesijný štruktúrovaný životopis
 • písomný návrh koncepcie rozvoja školy (odporúčaný rozsah 4 strany)
 • lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a duševnej spôsobilosti pre výkon funkcie riaditeľa
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti podľa § 15 zákona č. 138/2019 Z.z.
 • potvrdenie o dĺžke výkonu pracovnej činnosti vydané každým predchádzajúcim zamestnávateľom, u ktorého bola vykonávaná pracovná činnosť pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca
 • čestné vyhlásenie o tom, že kandidát nebol odvolaný z funkcie podľa § 3 ods. 7, písm. a), c), e) alebo ods. 8 písm. c) zákona č. 596/2003 Z.z.
 • súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov za účelom výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Platové náležitosti

 • podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • platová trieda 7  až  9 v závislosti od zaradenia do kariérového stupňa, pracovná trieda 2
 • plat v rozsahu 1 064,50 – 1 336,00 zvýšený o započítanú prax, príplatok za riadenie a osobný príplatok

 

 

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní:

 

Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi doručte       do  25. apríla 2023  na adresu:

Regionálny úrad školskej správy v Žiline,  Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina.

( rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke )

Obálku označte heslom „ VK „ s uvedením príslušného školského zariadenia.

Termín a miesto výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, oznámený písomne. 

 

Ďalšie informácie:

Regionálny úrad školskej správy v Žiline,  ( 041 / 3226703, mail: jaroslav.hicik@russ-za.sk

 

V Žiline 27.03.2023.

 

 

 

                                                                                               PaedDr. PhDr. Dušan Galbavý, PhD.

                                                                                                                    riaditeľ