Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Voľné pracovné miesta v ZŠ s MŠ (Kamenná Poruba)

Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola s materskou školou, Školská 474/5, 01314 Kamenná Poruba (okres Žilina)

Kategória voľného pracovného miesta: učiteľ/učiteľka  II. stupňa ZŠ s aprobáciou MATEMATIKA v kombinácii iných predmetov (FYZ, ANJ, TCHV, HUV, CHE, ... )
 

Dátum predpokladaného nástupu: 25. 08. 2022 (alebo podľa dohody)

Pracovný pomer: trvalý, plný, prípadne čiastočný pracovný úväzok

Plat: podľa Zákona 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a zmene a doplnení niektorých zákonov, Zaradenie do platovej triedy v zmysle nariadenie vlády SR č. 338/2019 Z. z. – príloha č. 4.

Požadované kvalifikačné predpoklady a požiadavky :

 • VŠ vzdelanie II. stupňa v požadovanom študijnom odbore v súlade so zák. č.138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky z 23. decembra 2019 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v súlade s Nariadením vlády č. 201 Slovenskej republiky z 3. júla 2019 o priamej výchovno-vzdelávacej činnosti a Vyhlášky MŠVVaŠ SR 1/2020,
 • zdravotná spôsobilosť,
 • bezúhonnosť,
 • ovládanie štátneho jazyka.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o prijatie do pracovného pomeru,
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
 • profesijný  životopis (CV) s presným a úplným vyznačením dosiahnutého vzdelania, študijných odborov a programov,
 • písomný súhlas dotknutej osoby so spracovávaním svojich osobných údajov (v súlade so zákonom 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov),

Svoje žiadosti s požadovanými dokladmi v písomnej podobe zasielajte do 5. 6. 2022 na adresu: ZŠ s MŠ Školská 474/5, 013 14 Kamenná Poruba alebo elektronicky na email: riaditelskolakp@gmail.com .

Výber zamestnancov bude na základe osobného pohovoru, na ktorý budú pozvaní  uchádzači, ktorí budú spĺňať požadované kvalifikačné a iné požiadavky. Termín pracovného pohovoru  bude oznámený uchádzačom elektronicky e-mailom alebo telefonicky.

Bližšie informácie u riaditeľky školy: 0911 623 223

 

 

Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola s materskou školou, Školská 474/5, 01314 Kamenná Poruba (okres Žilina)

Kategória voľného pracovného miesta: učiteľ/učiteľka  II. stupňa ZŠ s aprobáciou FYZIKA v kombinácii iných predmetov (MAT, TCHV, ANJ, CHE, ...)
 

Dátum predpokladaného nástupu: 25. 08. 2022 (alebo podľa dohody)

Pracovný pomer: trvalý, plný, prípadne čiastočný pracovný úväzok

Plat: podľa Zákona 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a zmene a doplnení niektorých zákonov, Zaradenie do platovej triedy v zmysle nariadenie vlády SR č. 338/2019 Z. z. – príloha č. 4.

Požadované kvalifikačné predpoklady a požiadavky :

 • VŠ vzdelanie II. stupňa v požadovanom študijnom odbore v súlade so zák. č.138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky z 23. decembra 2019 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v súlade s Nariadením vlády č. 201 Slovenskej republiky z 3. júla 2019 o priamej výchovno-vzdelávacej činnosti a Vyhlášky MŠVVaŠ SR 1/2020,
 • zdravotná spôsobilosť,
 • bezúhonnosť,
 • ovládanie štátneho jazyka.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o prijatie do pracovného pomeru,
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
 • profesijný  životopis (CV) s presným a úplným vyznačením dosiahnutého vzdelania, študijných odborov a programov,
 • písomný súhlas dotknutej osoby so spracovávaním svojich osobných údajov (v súlade so zákonom 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov),

Svoje žiadosti s požadovanými dokladmi v písomnej podobe zasielajte do 5. 6. 2022 na adresu: ZŠ s MŠ Školská 474/5, 013 14 Kamenná Poruba alebo elektronicky na email: riaditelskolakp@gmail.com .

Výber zamestnancov bude na základe osobného pohovoru, na ktorý budú pozvaní  uchádzači, ktorí budú spĺňať požadované kvalifikačné a iné požiadavky. Termín pracovného pohovoru  bude oznámený uchádzačom elektronicky e-mailom alebo telefonicky.

Bližšie informácie u riaditeľky školy: 0911 623 223

 

 

Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola s materskou školou, Školská 474/5, 01314 Kamenná Poruba (okres Žilina)

Kategória voľného pracovného miesta: učiteľ/učiteľka  I. stupňa ZŠ s rozšírenou aprobáciou predmetov na II. stupeň   (MAT, ANJ, AU, ... )

 

Dátum predpokladaného nástupu: 25. 08. 2022 (alebo podľa dohody)

Pracovný pomer: trvalý, čiastočný pracovný úväzok na I. stupni + kombinácia II. stupeň, alebo pedagogický asistent učiteľa

Plat: podľa Zákona 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a zmene a doplnení niektorých zákonov, Zaradenie do platovej triedy v zmysle nariadenie vlády SR č. 338/2019 Z. z. – príloha č. 4.

Požadované kvalifikačné predpoklady a požiadavky :

 • VŠ vzdelanie II. stupňa v požadovanom študijnom odbore v súlade so zák. č.138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky z 23. decembra 2019 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v súlade s Nariadením vlády č. 201 Slovenskej republiky z 3. júla 2019 o priamej výchovno-vzdelávacej činnosti a Vyhlášky MŠVVaŠ SR 1/2020,
 • zdravotná spôsobilosť,
 • bezúhonnosť,
 • ovládanie štátneho jazyka.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o prijatie do pracovného pomeru,
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
 • profesijný  životopis (CV) s presným a úplným vyznačením dosiahnutého vzdelania, študijných odborov a programov,
 • písomný súhlas dotknutej osoby so spracovávaním svojich osobných údajov (v súlade so zákonom 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov),

Svoje žiadosti s požadovanými dokladmi v písomnej podobe zasielajte do 5. 6. 2022 na adresu: ZŠ s MŠ Školská 474/5, 013 14 Kamenná Poruba alebo elektronicky na email: riaditelskolakp@gmail.com .

Výber zamestnancov bude na základe osobného pohovoru, na ktorý budú pozvaní  uchádzači, ktorí budú spĺňať požadované kvalifikačné a iné požiadavky. Termín pracovného pohovoru  bude oznámený uchádzačom elektronicky e-mailom alebo telefonicky.

Bližšie informácie u riaditeľky školy: 0911 623 223