Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Voľné miesta pre prijímanie žiakov

Voľné miesta pre prijímanie žiakov na vzdelávanie v stredných školách po júnovom termíne prijímacích skúšok a pre zabezpečenie plnenia povinnej školskej dochádzky žiakov v stredných školách v školskom roku 2022/2023  

 

Regionálny úrad školskej správy v Žiline v súlade s § 71 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predkladá zoznam škôl s počtom voľných miest, v ktorých môžu žiaci plniť povinnú školskú dochádzku.

Zoznam stredných škôl

zriaďovateľ Regionálny úrad školskej správy v  Žiline

Spojená škola internátna, Murgašova 580, Kysucké Nové Mesto

6491 G 02 obchodná prevádzka – príprava, skladovanie a predaj tovaru               2 miesta

6491 G 01 obchodná prevádzka – práca při príprave jedál                                      3 miesta

 

Spojená škola internátna, Odborné učilište, M. Urbana 160/45, Námestovo

3383 G 02 spracúvanie dreva – stolárska výroba                                                      4 miesta

 

zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj

HORNÉ POVAŽIE

Gymnázium, Javorová 5, Rajec

7902 J 74 gymnázium – bilingválne štúdium –

                 slovensko-ruské                                                                                        2 miesta

Gymnázium, Hlinská 29, Žilina

7902 J 74 gymnázium                                                                                               2 miesta

Konzervatórium, J. M. Hurbana 48, Žilina

8228 Q spev                                                                                                              1 miesto

8229 Q 01 hudba – skladba                                                                                      1 miesto

8229 Q 02 hudba – dirigovanie                                                                                1 miesto

8229 Q 03 hudba - hra na klavíri                                                                              2 miesta

8229 Q 04 hudba – hra na organe                                                                             1 miesto

8229 Q 05 hudba - hra na flaute, hoboji, klarinete, fagote, trúbke,

                               lesnom rohu, pozaune, tube a bicích nástrojoch                        4 miesta

8229 Q 06 hudba - hra na husliach, viole, violončele, kontrabase,

        harfe, gitare, cimbale                                                                 3 miesta

8229 Q 07 hudba - hra na akordeóne                                                                       1 miesto                                    
8229 Q 07 hudba – cirkevná hudba                                                                          1 miesto

Stredná odborná škola podnikania, Sasinkova 45, Žilina

6405 K pracovník marketingu                                                                                  1 miesto

6442 K obchodný pracovník                                                                                     3 miesta

2955 H mäsiar - lahôdkar                                                                                         2 miesta

Stredná odborná škola dopravná, Rosinská 2, Žilina

3765 M technika a prevádzka dopravy                                                                    1miesto

Stredná odborná škola elektrotechnická, Komenského 50, Žilina

2683 H 11 elektromechanik - silnoprúdová technika                                                1 miesto

Stredná odborná škola stavebná, Tulipánová 2, Žilina

3341 K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby                                                   1 miesto

3686 F stavebná výroba                                                                                            2 miesta

 

KYSUCE

Gymnázium, Ľ. Štúra 35, Turzovka

7902 J gymnázium                                                                                                    4 miesta

Gymnázium, Jesenského, Kysucké Nové Mesto

7902 J gymnázium                                                                                                    6 miest

Stredná priemyselná škola informačných technológií, Nábrežná 1325, Kysucké Nové Mesto

2381 M strojárstvo                                                                                                    3 miesta

2675 M elektrotechnika                                                                                            4 miesta

3968 M logistika                                                                                                       3 miesta

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 17. novembra 2579, Čadca

6323 K hotelová akadémia                                                                                        1 miesto

6405 K pracovník marketingu                                                                                   1 miesto

6444 K čašník, servírka                                                                                             9 miest

6444 H čašník, servírka                                                                                             1 miesto

6445 H kuchár                                                                                                          4 miesta

6460 H predavač                                                                                                       4 miesta

Stredná odborná škola drevárska a stavebná, Ul. Hlavná 1642, Krásno nad Kysucou

2841 M technológia a ochrana životného prostredia                                                2 miesta

3656 K operátor stavebnej výroby                                                                            3 miesta

Stredná odborná škola strojnícka, Športová 1326, Kysucké Nové Mesto

2411 K mechanik nastavovač                                                                                   1 miesto

2495 K autotronik                                                                                                     1 miesto

8503 K 01 umelecko-remeselné spracúvanie kovov – kováčske

      a zámočnícke práce                                                                                 3 miesta

2464 H strojný mechanik                                                                                          4 miesta

2488 H mechanik špecialista automobilovej výroby                                                           3 miesta

4572 F poľnohospodárska výroba                                                                            14 miest

Stredná odborná škola technická, Okružná 693, Čadca

2411 K mechanik nastavovač                                                                                   9 miest

2413 K mechanik strojov a zariadení                                                                                   4 miesta

2464 H strojný mechanik                                                                                          3 miesta

2487 H 01 autoopravár - mechanik                                                                           4 miesta

TURIEC

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Stavbárska 11, Martin

3473 H 08 polygraf – knihár                                                                                     3 miesta

6444 H čašník, servírka                                                                                             2 miesta

6456 H kaderník                                                                                                       1 miesto

6444 K čašník, servírka                                                                                             3 miest

6445 K kuchár                                                                                                          8 miest

Spojená škola, Československej armády 24, Martin

2411 K mechanik nastavovač                                                                                   1 miesto

2433 H obrábač kovov                                                                                               3 miesta

2447 K mechanik hasičskej techniky                                                                       1 miesto

2679 K mechanik mechatronik                                                                                 1 miesto

2683 H 11 elektromechanik silnoprúdová technika                                                  3 miesta

Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, Martin - Priekopa

3759 K komerčný pracovník v doprave                                                                   5 miest

2683 H 11 elektromechanik - silnoprúdová technika                                               12 miest

3762 H železničiar                                                                                                    6 miest

3763 H manipulant poštovej prevádzky                                                                    5 miest

2466 H mechanik opravár - koľajové vozidlá                                                          3 miesta

ORAVA

Gymnázium, Školská 837, Tvrdošín

7902 J gymnázium                                                                                                    1 miesto

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Pelhřimovská 1186/10, Dolný Kubín

2435 H 02 klampiar – stavebná výroba – duál                                                         3 miesta

3661 H murár                                                                                                            1 miesto

6445 H kuchár                                                                                                          1 miesto

6460 H predavač - duál                                                                                            8 miest

Stredná odborná škola technická, Komenského 496/37, Námestovo

2464 H strojný mechanik                                                                                          1 miesto

3661 H murár                                                                                                            2 miesta

3675 H maliar                                                                                                           6 miest

Stredná odborná škola polytechnická, Jelšavská 404, Dolný Kubín - Kňažia

2411 K mechanik nastavovač                                                                                   12 miest

2413 K mechanik strojov a zariadení                                                                                   5 miest

2423 H nástrojár                                                                                                        6 miest

2487 H 01 autoopravár - mechanik                                                                           1 miesto

 

LIPTOV

Hotelová akadémia, Čs. brigády 1804, Liptovský Mikuláš

6323 K  hotelová akadémia                                                                                       8 miest

6442 K obchodný pracovník                                                                                    13 miest

6444 H čašník, servírka                                                                                             2 miesta

6445 H kuchár                                                                                                          1 miesto

6451 H aranžér                                                                                                          1 miesto

Stredná odborná škola stavebná, Školská 8, Liptovský Mikuláš

3656 K operátor stavebnej výroby                                                                            5 miest

3658 K mechanik stavebno-inštalačných zariadení                                                  1 miesto

Spojená škola, Scota Viatora 8, Ružomberok

6323 K hotelová akadémia                                                                                       7 miest

6324 M manažment cestovného ruchu                                                                     2 miesta

6444 H čašník, servírka                                                                                             5 miest

6456 H kaderník                                                                                                       1 miesto

6491 G 01 obchodná prevádzka – práca pri príprave jedál (OU)                            6 miest 

Stredná odborná škola polytechnická, Demänovská cesta 669, Liptovský Mikuláš

2412 K mechanik číslicovo riadených strojov                                                         3 miesta

2413 K mechanik strojov a zariadení                                                                                   10 miest

4210 M 11 agropodnikanie – agroturistika                                                               3 miesta

4524 H agromechanizátor, opravár                                                                           4 miesta

2982 F potravinárska výroba                                                                        1 miesto

3161 F praktická žena                                                                                               9 miest

4572 F poľnohospodárska výroba                                                     5 miest

Stredná odborná škola polytechnická, Sládkovičova ulica 104, Ružomberok

2413 K mechanik strojov a zariadení                                                                                   2 miesta

2697 K mechanik elektrotechnik                                                                              2 miesta

Stredná odborná škola lesnícka a drevárska J. D. Matejovie, Hradná 534, Liptovský Hrádok

4219 M 01 lesníctvo – lesnícka prevádzka                                                              9 miest

 

 

CIRKEVNÉ ŠKOLY

 

Stredná odborná škola sv. Jozefa Robotníka, Saleziánska 18, Žilina

3355 H stolár                                                                                                            9 miest

 

SÚKROMNÉ ŠKOLY

 

Súkromná Spojená škola EDUCO, Slanická osada, Námestovo

2964 H cukrár                                                                                                           3 miesta

 

Súkromná stredná odborná škola, SNP 1202/14, Dolný Kubín

3341 K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby                                                  5 miest

3355 H stolár                                                                                                            1 miesto

3636 F stavebná výroba                                                                                            6 miest

6446 K kozmetik                                                                                                      1 miesto