Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Učiteľ/učiteľka slovenského jazyka ZŠ s MŠ (Lokca)

Učiteľ/učiteľka slovenského jazyka ZŠ s MŠ Lokca  

Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola s materskou školou, Školská 71/3, 029 51 Lokca

Kategória voľného pracovného miesta: učiteľ/učiteľka II. stupňa ZŠ s aprobáciou Slovenský jazyk

Dátum predpokladaného nástupu: 26. 08. 2022.

Pracovný pomer na dobu určitú do 31. 08. 2023.

Plat: podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

  • VŠ vzdelanie II. stupňa v požadovanom študijnom odbore v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov,
  • zdravotná spôsobilosť,
  • bezúhonnosť,
  • ovládanie štátneho jazyka.

 

Zoznam požadovaných dokladov:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania,
  • profesijný životopis (CV) s presným a úplným vyznačením dosiahnutého vzdelania, študijných odborov a programov,
  • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
  • súhlas so spracovaním osobných údajov pre účel výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov – vzor na stránke školy.

 

Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti a potvrdenie od lekára o zdravotnej spôsobilosti doloží vybratý uchádzač pred podpísaním pracovnej zmluvy.

 

Svoje žiadosti s požadovanými dokladmi  zasielajte do 15. 06. 2022 na adresu:

Základná škola s materskou školou, Školská 71/3, 029 51 Lokca alebo elektronicky na e-mail: zslokca@zslokca.sk

 

Výber zamestnancov bude na základe osobného pohovoru, na ktorí budú pozvaní len uchádzači, ktorí budú spĺňať požadované kvalifikačné požiadavky a požadovanú aprobáciu. Termín pracovného pohovoru bude oznámený uchádzačom elektronicky e-mailom alebo telefonicky.

 

Bližšie informácie u riaditeľa školy: 043/5524510, 0903 017 969