Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Učiteľ/ka základnej školy (Žilina)

 

Riaditeľka

 

 Základnej školy, Slovenských dobrovoľníkov 122/7, Žilina

oznamuje

 

  voľné pracovné miesto

 

Pracovná pozícia: učiteľ základnej školy

aprobácia:  anglický jazyk

predpokladaný termín nástupu:   od 25.8.2022

pracovný pomer: doba určitá do 31.8.2023, skúšobná doba: 3 mesiace

druh pracovného úväzku: plný

pracovná doba: Denný pracovný čas pedagogických zamestnancov je rozdelený na dve časti. Počas prvej (základný pracovný čas) pracuje zamestnanec na pracovisku ZŠ t.j. 6,00 hod. Počas druhej časti môže zamestnanec pracovať v mieste svojho trvalého bydliska  (voliteľný pracovný čas) t.j. 2,00 hod.

8. Základný pracovný čas pedagogických zamestnancov začína o 7:30 hodine a končí o 13:30 hodine. V deň, keď má pedagogický zamestnanec krúžok, ktorý začína o 13,30 pracovný čas začína o 7,30 a končí o 15,30 hod.  Počas tohto sú povinní  pedagogickí zamestnanci pracovať v sídle zamestnávateľa. Opustiť pracovisko môžu s vedomím riaditeľky školy, zástupcu riaditeľa ( priameho nadriadeného) a to za účelom súvisiacim s výkonom práce (návšteva knižnice a pod.) a za účelmi, ktoré ustanovuje Zákonník práce ( prekážky v práci na strane zamestnanca).

miesto výkonu práce: Základná škola Slovenských dobrovoľníkov 122/7, Žilina-Budatín

mzda: v súlade so Zákonom č. 553/2003 Z.z. Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Predpoklady na výkon pracovnej činnosti :

a) kvalifikačné predpoklady  Zákon č. 138/2019 §10 ods.2 Zákona o pedagogických zamestnancoch a o odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancoch

b) bezúhonnosť Zákon č. 138/2019 § 15

c) zdravotná spôsobilosť Zákon č. 138/2019  § 16

d) ovládanie štátneho jazyka Zákon č. 138/2019 § 17

e) stupeň vzdelania Zákon č. 138/2019  § 11

 

ďalšie  požiadavky:

Znalosť práce s PC (Word, Power point, Excel, internet)

Flexibilita, kreativita

Komunikatívnosť, zodpovednosť, samostatnosť

Príjemné vystupovanie

 

Náplň práce

Učiteľ pri uskutočňovaní školského vzdelávacieho programu poskytuje výchovu a vzdelávanie

deťom, žiakom a zodpovedá za kvalitu priebehu a výsledky výchovy a vzdelávania

 

Základná škola, Slovenských dobrovoľníkov 122/7, Žilina

Ul. Slovenských dobrovoľníkov 122/7

010 03 Žilina – Budatín

 

e-mail: zsbudatin@zsbudatin.sk

 

Uchádzači, ktorí spĺňajú požiadavky môžu zasielať  svoj motivačný list, profesijný životopis, súhlas so spracovaním osobných údajov a doklad o dosiahnutom vzdelaní poštou, elektronickou poštou alebo osobne do 30.6.2022. Na výberové konanie budú prizvaní uchádzači, ktorí spĺňajú požiadavky,  telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty.