Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Učiteľ/ka strednej školy - matematika (Turčianské Teplice)

Oznámenie voľného pracovného miesta

Stredná odborná škola pedagogická v Turčianskych Tepliciach v súlade s § 84 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje nasledovnú informáciu o voľnom pracovnom mieste.

Škola: Stredná odborná škola pedagogická Turčianske Teplice

Sídlo: SNP 509/116, 039 01  Turčianske Teplice

Kategória

učiteľ

Podkategória

učiteľ strednej školy

Druh pracovného pomeru

pracovný pomer na dobu určitú  s perspektívou na dobu neurčitú

Doba trvania pracovného pomeru

od 09/2022 – 08/2023

Pracovný úväzok

37,5 hodiny týždenne ( 22 vyučovacích hodín )

Kvalifikačné predpoklady

Vysokoškolské vzdelania druhého stupňa v odbore matematika.

Požadované doklady

Žiadosť o prijatie do zamestnania s telefonickým a mailovým kontaktom,

Profesijný životopis,

Súhlas uchádzača na použitie osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

Doklady o vzdelaní (overené kópie),

Čestné vyhlásenie uchádzača o bezúhonnosti podľa § 15 zákona č. 138/2019 Z. z.,

V prípade uzavretia pracovného pomeru: potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (telesná a duševná spôsobilosť na výkon pedagogickej činnosti), potvrdenie o dĺžke pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca.

Iné súvisiace požiadavky

Spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, ovládanie štátneho jazyka.

Termín podania žiadosti

Do 10.06.2022 osobne alebo na adresu školy.

Kontakt

Ing. Katarína Hanková, riaditeľka školy

Telefonický kontakt

0905 668 904, 0905 668 917

Email

riaditel.sosptr@vuczilina.sk, sekretariat.sosptr@vuczilina.sk

 

V Turčianskych Tepliciach, dňa 08.04.2022

 

                                                                                               Ing. Katarína Hanková, v. r.

                                                                                                        riaditeľka školy