Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Učiteľ/ka špeciálnej základnej školy (Žilina)

 

vyhlasuje voľnú pracovnú  pozíciu:

 

učiteľ špeciálnej základnej školy

           

            Termín nástupu:  dohodou

 

            Pracovné podmienky :  zástup dlhodobej MD,RD,

                                                    pracovný pomer  37,5 hodín týždenne

 

            Kvalifikačné požiadavky na pracovnú pozíciu:

  • spĺňa kvalifikačné predpoklady podľa Vyhlášky 1/2020 Z.z. MŠVVaŠ SR o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov, príloha č. 1 k Vyhláške, diel 1, časť II, III.
  • poznatky z oblasti učiteľ základnej školy v triedach pre deti zo zdravotným znevýhodnením,
  • bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, samostatnosť, zodpovednosť.

Náplň práce:

  • poskytovať výchovu a vzdelávanie deťom špeciálnej  základnej školy a zodpovedať za kvalitu priebehu a výsledky výchovy a vzdelávania,
  • vykonávať komplexnú výchovno-vzdelávaciu činnosť zameranú na rozširovanie vedomostí, zručností a návykov detí školského veku, spojenú s metodickou a poradenskou činnosťou,
  • vykonávať pedagogickú činnosť v súlade s cieľmi školského vzdelávacieho programu.

Platové podmienky :  v hrubom v rozpätí  989,00 – 1514,50 Eur, zvýšený v závislosti od dosiahnutého  vzdelania a započítanej praxe .

 

Požadované doklady: -    žiadosť o prijatie do zamestnania,

  • štrukturovaný životopis,
  • doklady o ukončenom vzdelaní,
  • súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle nového  zákona,
  • odpis z registra trestov,

Podanie žiadosti:

            Špeciálna základná škola s materskou školou

            J. Vojtaššáka 13, 010 08 Žilina

            Email: szsza@szsza.sk

            Kontkat: 0911 932 373

 

Prijímanie žiadosti : 15.5.2023