Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Učiteľ/ka SJL/ANJ, resp. HUV/ANJ (Martin)

Základná škola, P. Mudroňa 3, Martin prijme na voľné pracovné miesto učiteľa všeobecno-vzdelávacích predmetov SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA, ANGLICKÝ JAZYK, resp. HUDOBNÁ VÝCHOVA, ANGLICKÝ JAZYK s nástupom od 1. septembra 2022. Úväzok 100 %. Kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy (podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a vyhlášky č. 1/2020 Z. z o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov). Zaradenie do platovej triedy 6 – 9 v zmysle nariadenia vlády SR č. 338/2019 Z. z. – plat v rozsahu 915 – 1251,50 € v závislosti od kvalifikácie a počtu rokov započítanej praxe + osobný príplatok.

Charakteristika pracovného miesta: výchovno-vzdelávacia činnosť učiteľa nižšieho stredného vzdelávania.

 

Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• štruktúrovaný životopis,
• doklady o ukončenom vzdelaní (pri osobnom pohovore),

• čestné vyhlásenie uchádzača o bezúhonnosti (§ 15a, ods. 7),
• súhlas so spracovaním osobných údajov.

 

Požadované doklady posielajte do 20.6.2022 na adresu školy: ZŠ, P. Mudroňa 3, Martin.
Kontaktná osoba: Mgr. Jozef Krížo, riaditeľ školy
e-mail: riaditel@zsmudrona.sk, tel. číslo: 043/4230059, 0917233710