Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Učiteľ/ka SJL – NÁB, ETV

Stredná odborná škola podnikania, Sasinkova 45, Žilina

 

prijme do pracovného pomeru učiteľa s aprobáciou predmetov

slovenský jazyk a literatúra – náboženská výchova, etická výchova

 

Požiadavky:

  • vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa –   učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov aprobácia  slovenský jazyk a literatúra – náboženská výchova (príp. slovenský jazyk a literatúra – etická výchova)

Nástup: 01.09. 2023

Platové podmienky: v zmysle zákona č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zoznam požadovaných dokladov:

  • žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
  • profesijný štruktúrovaný životopis
  • fotokópia dokladov o vzdelaní
  • súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

Ďalšie požiadavky:

  • výhodou znalosť programu ASC agenda
  • práca s PC (excel, word, outlook)
  • bezúhonnosť
  • zdravotná spôsobilosť
  • samostatnosť pri práci, zodpovednosť

Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu so životopisom a so súhlasom uchádzača s použitím osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona o ochrane osobných údajov posielajte do 14. 06. 2023 na adresu: SOŠ podnikania, Sasinkova 45, 01001 Žilina alebo prostredníctvom elektronickej pošty na adresu: mazgutova@sospza.sk

 

Termín pohovoru bude oznámený po spracovaní žiadostí.

 

Vážime si Váš prejavený záujem, avšak dovoľujeme si Vás informovať, že kontaktovaní budú uchádzači, ktorí budú spĺňať vyššie uvedené požiadavky. Ďakujeme za pochopenie.