Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Učiteľ/ka s aprobáciou Fyzika (Dolný Kubín)

Riaditeľstvo Gymnázia P.O.Hviezdoslava Dolný Kubín, Hviezdoslavovo nám. 18, 026 24 Dolný Kubín, príjme

kvalifikovaného učiteľa s aprobáciou Fyzika.

Úväzok: 100 %

Dátum nástupu: 01.09.2023

Požiadavky na uchádzača:

-vzdelanie: vysokoškolské II. stupňa, podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických

zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky

MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.,

-  bezúhonnosť podľa § 15 zákona č. 138/2019 Z.z.,

-  zdravotná spôsobilosť podľa § 16 ods. 2 zákona č. 138/2019 Z.z.,

-  ovládanie štátneho jazyka,

-  pedagogická spôsobilosť.

Náplň práce: výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom,

ktorý je učiteľom strednej školy.

Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej

republiky č. 296/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú "Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie

platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe, účinné od 1. 1. 2023”.

Zoznam požadovaných dokladov:

-  žiadosť o prijatie do pracovného pomeru s telefónnym a emailovým kontaktom,

-  profesijný štruktúrovaný životopis,

-  fotokópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,

-  súhlas so spracovaním osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle

§ 37 ods. 6 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

-  čestné vyhlásenie o bezúhonnosti.

Na pracovný pohovor budú pozvaní len uchádzači, ktorí spĺňajú uvedené požiadavky.

Životopis s kontaktnými údajmi zasielajte do 31.05.2023, na mail: skola@gympoh.edu.sk alebo poštou na adresu školy, príp. osobne.