Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Učiteľ/ka pre primárne vzdelávanie (Rudina)

Učiteľ/ka  pre primárne vzdelávanie  ZŠ s MŠ Rudinská

Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola s materskou školou, Rudinská 115, 023 31 Rudina

Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Termín nástupu: 30.08.2023

Pracovný pomer na dobu určitú: do 31.08.2024(s možnosťou predĺženia)

Vzdelanie: Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z.

Platové zaradenie a plat: V súlade so zákonom č. 138/2019Z.z. a nariadením vlády SR č. 296/2022Z.z.

Ďalšie požiadavky na uchádzača :

 • bezúhonnosť podľa §15a zákona 138/2019,
 • zodpovednosť, pracovitosť, kreatívnosť, cieľavedomosť a spoľahlivosť,
 • zdravotná spôsobilosť na výkon pedagogickej činnosti,
 • ovládanie štátneho jazyka,
 • ovládanie práce s PC, MS Office a internet,
 • ochota vzdelávať sa a odborne rásť.

Zoznam požadovaných dokumentov

 • žiadosť o prijatie do zamestnania,
 • profesijný životopis,
 • kópie dokladov o vzdelaní,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti.


Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do 30.06.2023:
- poštou na adresu: Základná škola s materskou školou, Rudinská 115, 023 31Rudina

- e-mailom na adresu: zsrudinska@centrum.sk

Kontakt:  Mgr. Púčeková Jarmila riaditeľka školy
                  Tel.: 0908 510 157