Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Učiteľ/ka MŠ (Raková)

Učiteľ, učiteľka materskej školy

 

 • Materská škola, Fojstvo 1253, Raková
 • Fojstvo 1253, Raková, 023 51
 • Mgr. Adriana Makuchová, riaditeľka MŠ
 •  
 • kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca
 • v kategórii pedagogický asistent podľa platnej legislatívy (zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov: - úplné stredné vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa,,

Osobnostné predpoklady:

 • zodpovedný prístup k práci, kladný vzťah k práci s deťmi, komunikačné schopnosti, empatia, tvorivosť, flexibilita, príjemné vystupovanie, schopnosť pracovať v tíme;
 • bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka;
 • znalosť práce s PC (Office-Word, Microsoft Excel, internet).
 • Požadované doklady:
 • písomná žiadosť o prijatie do zamestnania,
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
 • profesijný životopis (CV),
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č.18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 • Platové podmienky:

Plat podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v závislosti od dosiahnutého vzdelania a dĺžky započítanej praxe

 • nástup: september 2024
 •  
 • Kontakt:
 • Žiadosť a požadované doklady zasielajte na zverejnenú adresu alebo elektronicky:

Adresa: Materská škola , Fojstvo 1253, Raková, 023 51

E-mail: infomsrakova@gmail.com

Kontaktná osoba: Mgr. Adriana Makuchová, riaditeľka školy

Tel. kontakt: 0907455666