Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Učiteľ/ka MŠ (Chlebnice)

Pracovná ponuka – učiteľ MŠ

Základná škola s materskou školou Jozefa Ligoša, Chlebnice 134, 027 55 prijme do pracovného pomeru 4 učiteľky do materskej školy na plný úväzok, z toho 1 pracovný pomer na zastupovanie počas rodičovskej dovolenky a 3 pracovné pomery na dobu určitú.

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce: ZŠ s MŠ Jozefa Ligoša, Chlebnice 134

Termín nástupu: 30.08.2022

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 20.06.2022

Rozsah úväzku: 100%

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie

Kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy - Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Platové podmienky

Podľa zákona 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v závislosti od dosiahnutého vzdelania a dĺžky započítanej praxe.

Požadované doklady

· žiadosť o prijatie do zamestnania,

· profesijný štruktúrovaný životopis,

· kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,

· súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre výberové konanie v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR)

· čestné prehlásenie o bezúhonnosti podľa § 15 zákona č.138/2019 Z. z.

 

Ďalšie požiadavky

· ovládanie štátneho jazyka,

· práca s počítačom,

· zdravotná a duševná spôsobilosť podľa § 16, ods. 1 zákona č.138/2019 Z. z. – preukazuje sa u úspešného uchádzača lekárskym potvrdením pred vznikom pracovného pomeru,

· tvorivosť, kladný vzťah k práci s deťmi,

· práca v tíme.

 

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi pošlite e-mailom na adresu: zschlebnice@gmail.com do 16.06.2022 alebo poštou na adresu:

Základná škola s materskou školou Jozefa Ligoša, Chlebnice 134, 027 55

Žiadosti doručené po stanovenom termíne nebudú akceptované a nebudú do ústneho pohovoru zaradené. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo:

· Nezaradiť do ústneho pohovoru uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Uchádzači spĺňajúci predpoklady budú pozvaní na ústny pohovor, o ktorého termíne budú vopred informovaní.

· Nevybrať žiadneho z uchádzačov, ak mu žiadny prihlásený uchádzač nebude vyhovovať. Kontaktovať budeme len vybraných uchádzač