Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Učiteľ/ka MAT-Náb. výchová (Dolný Hričov)

1.
Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola s materskou školou P. V. Rovnianka, Školská 248, 013 41 Dolný Hričov
Kategória voľného pracovného miesta: učiteľa/učiteľku II. stupňa ZŠ s aprobáciou MATEMATIKA 
Dátum predpokladaného nástupu: 01.09.2023
Pracovný pomer: plný pracovný úväzok
Plat: podľa Zákona 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a zmene a doplnení niektorých zákonov, Zaradenie do platovej triedy v zmysle nariadenie vlády SR č. 338/2019 Z. z. – príloha č.4.
 
Požadované kvalifikačné predpoklady a požiadavky :
- VŠ vzdelanie II. stupňa v požadovanom študijnom odbore v súlade so zák. č.138/2019 Z.z. o pedagogických a   odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky z 23. decembra 2019 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v súlade s Nariadením vlády č. 201 Slovenskej republiky z 3. júla 2019 o priamej výchovno-vzdelávacej činnosti
- zdravotná spôsobilosť,
- bezúhonnosť,
- ovládanie štátneho jazyka                                                                                                                        
- profesijný životopis (CV) s presným a úplným vyznačením dosiahnutého vzdelania, študijných odborov a programov,
- písomný súhlas dotknutej osoby so spracovávaním svojich osobných údajov ( v súlade so zákonom 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov),
- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (zatiaľ)
Svoje žiadosti s požadovanými dokladmi v písomnej podobe zasielajte do 15.06. 2023 elektronicky na email: zsdhricov@azet.sk, tel.c. 0415572133

2.
Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola s materskou školou P. V. Rovnianka, Školská 248, 013 41 Dolný Hričov
Kategória voľného pracovného miesta: učiteľa/učiteľku II. stupňa ZŠ s aprobáciou Náboženská výchova 
Dátum predpokladaného nástupu: 01.09.2023
Pracovný pomer: plný pracovný úväzok
Plat: podľa Zákona 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a zmene a doplnení niektorých zákonov, Zaradenie do platovej triedy v zmysle nariadenie vlády SR č. 338/2019 Z. z. – príloha č.4.
 
Požadované kvalifikačné predpoklady a požiadavky :
- VŠ vzdelanie II. stupňa v požadovanom študijnom odbore v súlade so zák. č.138/2019 Z.z. o pedagogických a   odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky z 23. decembra 2019 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v súlade s Nariadením vlády č. 201 Slovenskej republiky z 3. júla 2019 o priamej výchovno-vzdelávacej činnosti
- zdravotná spôsobilosť,
- bezúhonnosť,
- ovládanie štátneho jazyka                                                                                                                        
- profesijný životopis (CV) s presným a úplným vyznačením dosiahnutého vzdelania, študijných odborov a programov,
- písomný súhlas dotknutej osoby so spracovávaním svojich osobných údajov ( v súlade so zákonom 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov),
- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (zatiaľ)
Svoje žiadosti s požadovanými dokladmi v písomnej podobe zasielajte do 15.06. 2023 elektronicky na email: zsdhricov@azet.sk, tel.c. 0415572133