Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Učiteľ/ka II. stupňa ZŠ s aprobáciou ANGLICKÝ JAZYK (Kamenná Poruba)

 

Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola s materskou školou, Školská 474/5, 01314 Kamenná Poruba (okres Žilina)


Kategória voľného pracovného miesta: učiteľ/učiteľka II. stupňa ZŠ s aprobáciou ANGLICKÝ JAZYK v kombinácii iných predmetov (SJL, FYZ, INF, CHE... , nie je podmienka)

 

Dátum predpokladaného nástupu: 25. 08. 2023 (prípadne podľa dohody)

Pracovný pomer: zástup za MD a RD, plný, prípadne čiastočný pracovný úväzok (podľa druhého aprobačného predmetu)

Plat: podľa Zákona 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a zmene a doplnení niektorých zákonov, Zaradenie do platovej triedy v zmysle nariadenie vlády SR č. 338/2019 Z. z. – príloha č. 4.

Požadované kvalifikačné predpoklady a požiadavky :

Ø VŠ vzdelanie II. stupňa v požadovanom študijnom odbore v súlade so zák. č.138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky z 23. decembra 2019 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v súlade s Nariadením vlády č. 201 Slovenskej republiky z 3. júla 2019 o priamej výchovno-vzdelávacej činnosti a Vyhlášky MŠVVaŠ SR 1/2020,

Ø zdravotná spôsobilosť,

Ø bezúhonnosť,

Ø ovládanie štátneho jazyka.

Zoznam požadovaných dokladov:

Ø písomná žiadosť o prijatie do pracovného pomeru,

Ø kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,

Ø profesijný životopis (CV) s presným a úplným vyznačením dosiahnutého vzdelania, študijných odborov a programov,

Ø čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,

Ø písomný súhlas dotknutej osoby so spracovávaním svojich osobných údajov ( v súlade so zákonom 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

 

Svoje žiadosti s požadovanými dokladmi v písomnej podobe zasielajte do 5. 5. 2023 na adresu: ZŠ s MŠ Školská 474/5, 013 14 Kamenná Poruba alebo elektronicky na email: riaditelskolakp@gmail.com .

 

Výber zamestnancov bude na základe osobného pohovoru, na ktorý budú pozvaní len uchádzači, ktorí budú spĺňať požadované kvalifikačné a iné požiadavky. Termín pracovného pohovoru bude oznámený uchádzačom elektronicky e-mailom alebo telefonicky.

Bližšie informácie u riaditeľky školy: 0911 623 223