Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Učiteľ/ka II. stupňa s aprobáciou FYZ a INF (Oravská Polhora)

Základná škola s materskou školou Oravská Polhora 130 zverejňuje nasledovnú informácia o voľnom pracovnom mieste pedagogického zamestnanca.

 

Názov a adresa zamestnávateľa:

Základná škola s materskou školou Oravská Polhora 130, 029 47 Oravská Polhora

Kontaktná osoba:

Mgr. Jolana Tarčáková, riaditeľka školy

Kontaktné údaje:

0915 837 923

zsorpol@pobox.sk

Pracovné miesto/pozícia:

učiteľ druhého stupňa s aprobáciou fyzika  a informatika , prípadne  informatika -matematika

Pracovný pomer na dobu:

pracovný pomer na zastupovanie počas materskej dovolenky

do 31. 08. 2025

Termín nástupu:

01. 09. 2024

Pracovný úväzok:

plný úväzok

Kvalifikačné predpoklady:

podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Požadované doklady:

 • písomná žiadosť o prijatie do zamestnania
 • profesijný životopis
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
 • súhlas so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia GDPR
 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (posledný doklad predloží vybraný uchádzač pred podpísaním pracovnej zmluvy)

Platové podmienky:

podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa nariadenia vlády SR č. 296/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v závislosti od dĺžky započítanej praxe

Iné súvisiace požiadavky:

 • ovládanie štátneho jazyka
 • bezúhonnosť
 • profesionalita
 • schopnosť tímovej práce
 • komunikačné a organizačné schopnosti

Termín podania žiadosti:

 • do 15. 06. 2024 osobne, elektronicky alebo poštou na adresu školy,
 • na základe posúdenia žiadostí budú žiadatelia pozvaní na osobný pohovor

 

V Oravskej Polhore  29.05.2024                                                                   Mgr. Jolana Tarčáková

                                                                                                                                 riaditeľka školy