Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Učiteľ/ka I. stupňa ZŠ (Horný Vadičov)

Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola Horný Vadičov
Kategória voľného pracovného miesta: učiteľ/učiteľka I. stupňa ZŠ  ( zástup MD)

Dátum predpokladaného nástupu: 26. 08. 2024
Pracovný pomer: 100% úväzok

 

 

Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola Horný Vadičov
Kategória voľného pracovného miesta: pedagogický asistent/vychovávateľ

Dátum predpokladaného nástupu: 26. 08. 2024
Pracovný pomer: 100%  úväzok ( 50% asistent učiteľa / 50% vychovávateľ)


Plat: podľa Zákona 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a zmene a doplnení niektorých zákonov, Zaradenie do platovej triedy v zmysle nariadenie vlády SR č. 338/2019 Z. z. – príloha č.4.
Požadované kvalifikačné predpoklady a požiadavky :
- VŠ vzdelanie II. stupňa v požadovanom študijnom odbore v súlade so zák. č.138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky z 23. decembra 2019 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v súlade s Nariadením vlády č. 201 Slovenskej republiky z 3. júla 2019 o priamej výchovno-vzdelávacej činnosti
- zdravotná spôsobilosť,
- ovládanie štátneho jazyka

- profesijný životopis (CV) s presným a úplným vyznačením dosiahnutého vzdelania, študijných odborov a programov,
- písomný súhlas dotknutej osoby so spracovávaním svojich osobných údajov ( v súlade so zákonom 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
Svoje žiadosti s požadovanými dokladmi v písomnej podobe zasielajte do 20.07. 2024 elektronicky na email:
zshvadicov277@g mail.com, poštou na adresu: ZŠ Horný Vadičov, Horný Vadičov 277, 023 45