Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Učiteľ/ka I. stupňa ZŠ (Dolný Hričov)

Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola s materskou školou P. V.

Rovnianka, Školská 248, 013 41 Dolný Hričov Kategória voľného pracovného miesta: učiteľa/učiteľku I. stupňa ZŠ s praxou Dátum predpokladaného nástupu: 01.09.2023 Pracovný pomer: plný pracovný úväzok

Plat: podľa Zákona 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a zmene a doplnení niektorých zákonov, Zaradenie do platovej triedy v zmysle nariadenie vlády SR č.

338/2019 Z. z. – príloha č.4. 

 

Požadované kvalifikačné predpoklady a požiadavky : 

- VŠ vzdelanie II. stupňa v požadovanom študijnom odbore v súlade so zák. č.138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky z 23. decembra 2019 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v súlade s Nariadením vlády č. 201 Slovenskej republiky z 3. júla 2019 o priamej výchovno-vzdelávacej činnosti

- zdravotná spôsobilosť,

- bezúhonnosť,

- ovládanie štátneho jazyka

- profesijný životopis (CV) s presným a úplným vyznačením dosiahnutého vzdelania, študijných odborov a programov,

- písomný súhlas dotknutej osoby so spracovávaním svojich osobných údajov ( v súlade so zákonom 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov),

- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (zatiaľ) Svoje žiadosti s požadovanými dokladmi v písomnej podobe zasielajte do 15.06. 2023 elektronicky na email: zsdhricov@azet.sk, tel.c. 0415572133