Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Učiteľ/ka FYZ, MAT (Lietavská Lúčka)

Informácie o voľnom pracovnom mieste

Základná škola Lietavská Lúčka, Skalka 34, 013 11 Lietavská Lúčka zverejňuje nasledovnú informácia o voľnom pracovnom mieste pedagogického zamestnanca.

Názov a adresa zamestnávateľa:

Základná škola Lietavská Lúčka, Skalka 34,

013 11 Lietavská Lúčka

Kontaktná osoba:

Mgr. Daniela Bitušiaková, riaditeľka školy

Kontaktné údaje:

041/5688244

admin@zslietlucka.edu.sk

Pracovné miesto/pozícia:

učiteľ druhého stupňa s aprobáciou fyzika a matematika, poprípade s kombináciou informatiky

Pracovný pomer na dobu:

pracovný pomer na dobu určitú s perspektívou na dobu neurčitú

Termín nástupu:

01. 09. 2024

Pracovný úväzok:

plný úväzok

Kvalifikačné predpoklady:

podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Požadované doklady:

 • písomná žiadosť o prijatie do zamestnania
 • profesijný životopis
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
 • súhlas so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia GDPR
 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (posledný doklad predloží vybraný uchádzač pred podpísaním pracovnej zmluvy)

Platové podmienky:

podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa nariadenia vlády SR č. 296/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v závislosti od dĺžky započítanej praxe

Iné súvisiace požiadavky:

 • ovládanie štátneho jazyka
 • bezúhonnosť
 • profesionalita
 • schopnosť tímovej práce
 • komunikačné a organizačné schopnosti

Termín podania žiadosti:

 • do 31. 05. 2024 osobne, elektronicky alebo poštou na adresu školy,
 • na základe posúdenia žiadostí budú žiadatelia pozvaní na osobný pohovor

V Lietavskej Lúčke, dňa 23. 04. 2024                                          Mgr. Daniela Bitušiaková

                                                                                                                riaditeľka školy